388/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 388/2008 Sb.
Částka 126
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 10. 2008
Rozeslán dne 27. 10. 2008
Platnost od 27. 10. 2008
Účinnost od 11. 11. 2008
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 341/2002 Sb.
Zrušen předpisem 341/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Změny v ustanoveních:

  • v úvodní větě se za slova "§33 odst. 2," vkládají slova "§35 odst. 9,",
  • vkládá se nový §7a "Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě" včetně nadpisu,
  • v příloze č. 1 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Vozidla uvedená do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky, která nemusí být podle nařízení Rady (ES) č. 3821/85 vybavena tachografem, musí odpovídat z hlediska vybavení tachografem provedení, ve kterém byla schválena do provozu podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 11.11.2008.