344/2009 Sb. - Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů
ikona P
Číslo předpisu 344/2009 Sb.
Částka 108
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 9. 2009
Rozeslán dne 9. 10. 2009
Platnost od 9. 10. 2009
Účinnost od 9. 10. 2009
Platnost do 31. 12. 2012
Ruší předpis 439/2005 Sb., 110/2008 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 453/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství

  1. způsob určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo mechanické energie,
  2. způsob určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů,
  3. vyhodnocování a zúčtování elektřiny z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů.

§5 - Přechodná ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky provede držitel osvědčení výpočet podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. U těch zařízení, která nevyhoví parametrům, ztrácí osvědčení vydané podle předchozích předpisů platnost.

§6 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů.
  2. Vyhláška č. 110/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů.

Účinnost 9.10.2009.