227/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 227/2013 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 6. 2013
Rozeslán dne 2. 8. 2013
Platnost od 2. 8. 2013
Účinnost od 17. 8. 2013
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 6/1993 Sb., 87/1995 Sb., 442/2000 Sb., 127/2002 Sb., 190/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Důležité úvodní upozornění na závažnou legislativní chybu:
Zákon č. 227/2013 Sb. je publikován v částce 91/2013 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 2. srpna 2013.
Účinnost zákona (čl. VIII) je stanovena dnem 1. července 2013; to je v rozporu s ustanovením §3 odst. 1 až 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, které citujeme:

"§3
Platnost a účinnost právních předpisů
(1) Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.
(2) Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví.
(3) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. ...".

Z citovaného textu lze výkladem dovodit, že:
 1. ke dni 1. července 2013, resp. od 1. července 2013 do 1. srpna 2013 (24:00 hod.) nebyl zákon č. 227/2013 Sb. vyhlášen ve Sbírce zákonů, k uvedenému datu, resp. v uvedeném období tedy dosud nenabyl platnosti.
 2. Nebyla-li stanovena účinnost pozdější, nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 17. srpna 2013.
Konkrétní důvody, které vedly ke vzniku této závažné legislativní chyby lze s největší pravděpodobností dohledat:
Ve Sněmovním tisku 829/0
URL odkazu:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=829&CT1=0

V návrhu zákona včetně důvodové zprávy
URL odkazu:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130585
* * *

Změny provedené zákonem č. 227/2013 Sb.:
 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • vkládá se nový §1a včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21,
  • §2 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 19 (změny),
  • §2a, §3, §3a (změny),
  • vkládá nový §3b,
  • §5, §6 (změny),
  • §8 - nové znění,
  • §9, §19, §23 (změny),
  • §24 až §26 - nové znění,
  • §26a se zrušuje,
  • §30 včetně poznámky pod čarou č. 24 - nové znění,
  • §31 (změny),
  • §31a - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje,
  • §33 včetně poznámek pod čarou č. 25 a 26 - nové znění,
  • §34 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • vkládá se nový §34a "Zákaz měnového financování" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27 až 29,
  • §35 (změny),
  • §36 - nové znění,
  • §37 (změny),
  • vkládá se nový §38a,
  • Poznámka pod čarou č. 7 - nové znění,
  • §40 - nové znění,
  • za §40 se vkládá nová část devátá "VÝKAZNICTVÍ A STATISTIKA" (§41 až §43g) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 30 až 36,
  • Dosavadní části devátá až dvanáctá se označují jako části desátá až třináctá,
  • §44 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9d se zrušuje,
  • §44a (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 9j a 18 se zrušují,
  • §44b (změny),
  • vkládá se nový §44c,
  • §45 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9l se zrušuje,
  • §45a, §45b a §45c se zrušují,
  • §45d (změny),
  • za §45d se vkládají nové části jedenáctá "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§46 až §46b) a dvanáctá "SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ" (§46c až §46e) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 37 a 38,
  • Dosavadní části jedenáctá až třináctá se označují jako části třináctá až patnáctá,
  • §47 (změny),
  • vkládá se nový §47a,
  • §48 (změny),
  • §49a - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 12b a 12c se zrušují,
  • §49b se zrušuje,
  • §50 (změny),
  • §59 se zrušuje.
Čl. II
 1. Majetek, se kterým Česká národní banka samostatně hospodařila podle §1 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je majetkem České národní banky.
 2. Správní řízení zahájená podle zákona č. 6/1993 Sb., ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15 - nové znění,
  • §24, §26, §26bb, §38j (změny).
 • Změna v §11, §27, §27b, §28 a §28i zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §32 a §45 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Přechodná ustanovení - Čl. VI
 1. Opatření České národní banky (dále jen "opatření"), vydaná na základě zmocnění obsažených v zákoně č. 6/1993 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v zákoně č. 21/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v zákoně č. 87/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a v zákoně č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyhlášená ve Věstníku České národní banky uveřejněním jejich plného znění do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni platná, pozbývají platnosti nejpozději dne 31. prosince 2014. Do dne 31. prosince 2014 může Česká národní banka platná opatření zrušit opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky.
 2. Za porušení povinností stanovených opatřením České národní banky, platným do dne jeho zrušení, může být Českou národní bankou uloženo opatření k nápravě nebo sankce podle zákonů uvedených v bodě 1, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Po dobu platnosti opatření České národní banky uveřejňuje Česká národní banka jejich platné znění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zrušovací ustanovení - Čl. VII
Zrušuje se:
 1. V části první čl. II zákona č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 2. V části první čl. II a část druhá zákona č. 127/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost změn (chybně!):
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.