368/2004 Sb. - Vyhláška o geologické dokumentaci
ikona P
Číslo předpisu 368/2004 Sb.
Částka 120
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 6. 2004
Rozeslán dne 18. 6. 2004
Platnost od 18. 6. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Novelizuje předpis 363/1992 Sb., 282/2001 Sb.
Ruší předpis 8/1989 Sb.
Provádí předpis 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
  2. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a
  3. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví náležitosti a obsah geologické dokumentace geologických prací, dobu, po kterou je třeba geologickou dokumentaci uchovávat, a podrobnosti o geologické dokumentaci hornické činnosti.
Vyhláška dále stanoví, při kterých činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu je organizace povinna vést geologickou dokumentaci, a upravuje odevzdávání výsledků geologických prací a geologické dokumentace a podmínky jejich zpřístupňování.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 8/1989 Sb., o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru.
  2. § 3 vyhlášky č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru.
  3. Část druhá vyhlášky č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací.

Účinnost 1.9.2004.