343/2014 Sb. - Vyhláška o registraci vozidel
ikona P
Číslo předpisu 343/2014 Sb.
Částka 136
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2014
Rozeslán dne 31. 12. 2014
Platnost od 31. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení §23 písm. b) a písm. c) bodu 6, §25, §26 odst. 7, §27 odst. 2 první věty za slovem "znaménko" a odst. 5, §29 odst. 1 písm. h) až m), odst. 7 písm. e) a §31 odst. 2 nabývají účinnosti dne 1.1.2016.
Ruší předpis 243/2001 Sb., 496/2001 Sb., 368/2002 Sb., 98/2003 Sb., 401/2003 Sb., 291/2004 Sb., 244/2005 Sb., 334/2006 Sb.
Provádí předpis 56/2001 Sb.
Novelizován předpisem 399/2015 Sb., 10/2017 Sb., 86/2017 Sb., 158/2017 Sb., 72/2019 Sb., 40/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. způsob vedení registru silničních vozidel,
  2. způsob zápisu údajů do registru silničních vozidel a jejich rozsah a obsah,
  3. vzory tiskopisů používaných pro vedení registru silničních vozidel,
  4. údaje zapisované do dokladů k silničnímu vozidlu a způsob jejich zápisu a
  5. registrační značky, jejich formu, obsah a způsoby umístění na silničním vozidle a zvláštním vozidle.

§41 - Zrušovací ustanovení