217/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
ikona P
Číslo předpisu 217/2010 Sb.
Částka 74
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 6. 2010
Rozeslán dne 8. 7. 2010
Platnost od 8. 7. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Ruší předpis 221/2007 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Novelizován předpisem 131/2012 Sb., 285/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Vyhláška Ministerstva obrany nově stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání.
§2 - Přechodné ustanovení
Pro výkon služby v příslušném služebním zařazení se za stanovené kvalifikační předpoklady považují kvalifikační předpoklady stanovené ve vyhlášce č. 221/2007 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání, nejdéle však po dobu 4 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 221/2007 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2011.