356/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
ikona P
Číslo předpisu 356/2014 Sb.
Částka 142
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 12. 2014
Rozeslán dne 31. 12. 2014
Platnost od 31. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 634/1992 Sb., 121/2000 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.
Změny:

  • Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
    • §14a, §23 (změny),
    • Poznámky pod čarou č. 22 až 24 se zrušují.

Čl. II - Přechodná ustanovení >>

  • Změna v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se §42a včetně poznámky pod čarou č. 4c zrušuje.

Čl. IV - Přechodné ustanovení >>