234/2009 Sb. - Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a o transparentnosti
ikona P
Číslo předpisu 234/2009 Sb.
Částka 70
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 21. 7. 2009
Rozeslán dne 30. 7. 2009
Platnost od 30. 7. 2009
Účinnost od 1. 8. 2009
Provádí předpis 256/2004 Sb.
Novelizován předpisem 191/2011 Sb., 159/2016 Sb., 251/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Předmět úpravy

 1. Vyhláška České národní banky zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnější pravidla pro
  1. požadavky na kvalitu vnitřní informace,
  2. odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace,
  3. vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci, včetně podrobností o tom, které osoby mají být vedeny v tomto seznamu, a strukturu, formu a způsob zasílání tohoto seznamu České národní bance,
  4. oznamování transakcí s akciemi nebo zatímními listy vydanými emitentem finančního nástroje podle §124 odst. 1 zákona nebo s investičními nástroji, jejichž hodnota se vztahuje k těmto akciím nebo zatímním listům, České národní bance osobami podle §125 odst. 5 zákona, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,
  5. posuzování manipulace s trhem a
  6. oznamování důvodného podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance.
 2. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví
  1. obsah oznámení podílu na hlasovacích právech emitenta uvedeného v §118 odst. 1 písm. a) zákona a formu a způsob jeho zasílání České národní bance,
  2. formu a způsob uveřejňování povinně uveřejňované informace,
  3. strukturu, formu a způsob zasílání povinně uveřejňované informace České národní bance a
  4. rozsah podstatných údajů souvisejících s povinně uveřejňovanou informací, které je emitent uvedený v §118 odst. 1 zákona, emitent uvedený v §121a zákona, emitent finančního nástroje, jiná osoba, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír bez souhlasu emitenta, povinen uchovávat.

Účinnost 1.8.2009.