213/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 213/2007 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 7. 2007
Rozeslán dne 22. 8. 2007
Platnost od 22. 8. 2007
Účinnost od 22. 8. 2007
Novelizuje předpis 117/1995 Sb., 435/2004 Sb., 251/2005 Sb., 108/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
  2. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
  3. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, a
  4. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Změny:

  • Změna v §40a odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "dítětem dlouhodobě těžce zdravotně postiženým vyžadujícím mimořádnou péči" nahrazují slovy "osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního právního předpisu47d)" a slova "dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči" se nahrazují slovy "osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního právního předpisu47d)".
  • Změna v §5 a §41 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III - Přechodné ustanovení
Za náhradní dobu zaměstnání podle §41 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění tohoto zákona, se považuje i doba, kdy před nabytím účinnosti tohoto zákona uchazeč o zaměstnání osobně pečoval o osobu uvedenou v §41 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 264/2006 Sb.

  • Změna v §3 a §18 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §29 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde se slova "která s oprávněnou osobou žije v domácnosti," zrušují a slova "a důchodového pojištění" se nahrazují slovy ", důchodového pojištění a zaměstnanosti".

Účinnost změn 22.8.2007.