184/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/96 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 184/2008 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 2008
Rozeslán dne 28. 5. 2008
Platnost od 28. 5. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Novelizuje předpis 408/2000 Sb., 6/2002 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §11 - nové znění,
  • vkládá se nový §12a včetně poznámky pod čarou č. 7,
  • §13, §14, §16, §21, §23e, §23i, §28 (změny),
  • Příloha č. 1 včetně nadpisu - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení, která nebyla skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti z nich plynoucí se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li rozhodnutí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému projednání, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §39 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

Účinnost změn 1.7.2008.