20/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 20/2004 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 12. 2003
Rozeslán dne 23. 1. 2004
Platnost od 23. 1. 2004
Účinnost od 23. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 1, 16, pokud jde o §12 odst. 1 písm. h), 25, pokud jde o §21 odst. 3, 28 až 31, 36 a 133 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 239/2000 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb.
Novelizován předpisem 180/2008 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 • Změna vodního zákona.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §7 až §12 (změny),
  • bod 16. V §12 se tečka na konci písmene f) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h) včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b); pokud jde o písm. h) - změna s účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
  • §14 až §17, §19, §20 (změny),
  • bod 25. §21 - nové znění; pokud jde o odst. 3 - změna s účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
  • §22, §23 (změny),
  • body 28. - 31. - změny s účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
   • bod 28. Za §23 se vkládá nový §23a "Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí",
   • bod 29. §24 - nové znění,
   • bod 30. §25 - nové znění,
   • bod 31. §26 - nové znění,
  • §30, §33, §34 (změny),
  • bod 36. v §35 odstavec 1 - nové znění, v §35 se odstavec 2 zrušuje a dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3 - změna s účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
  • §38, §38, §42, §48, §55, §57, §61, §64, §66 až §68, §71, §75, §77, §79 až §94, §96, §97, §99 až §103, §107, §112, §114 až §116, §120 až §122, §126 (změny),
  • bod 133. Za §126a se vkládá nový §126b včetně poznámky pod čarou č. 45a) - změna s účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
  • §127 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny).

Důležitá jsou i "Závěrečná a přechodná ustanovení", bod 1. až 8., uvedená v Čl. II novely.
Naše poznámka:
"Harmonizační změny" vodního zákona čítají 140 rozsáhlých bodů, které se dotýkají 353 dílčích ustanovení zákona a jsou provedeny známou legislativní technikou "najdi, nahraď, přečísluj a doplň.
Zvláštní pozornosti u tohoto legislativního skvostu si zaslouží bod 126., který mění ustanovení §116 "Pokuty podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám" v hlavě XII. zákona:
"V §116 odst. 1 písmeno d) zní...", za kterým následuje 85 bodů výčtu skutkových podstat, za které se pokuty ukládají.

 • Změna zákona o integrovaném záchranném systému.
  V §10 odst. 2 písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se slova "uceleného povodí" nahrazují slovem "kraje".
 • Změna zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
  V §20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), se za slova "komunikacích15) veřejně přístupných," vkládají slova "vlastníky drah celostátních a drah regionálních,".

Účinnost změn dnem vyhlášení (23.1.2004), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 16, pokud jde o §12 odst. 1 písm. h), 25, pokud jde o §21 odst. 3, 28 až 31, 36 a 133, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.