243/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 243/2011 Sb.
Částka 88
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 10. 8. 2011
Rozeslán dne 25. 8. 2011
Platnost od 25. 8. 2011
Účinnost od 1. 9. 2011
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 484/2006 Sb.
Zrušen předpisem 240/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.
Změny v ustanoveních:

  • v §1 a v poznámce pod čarou č. 1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §3, §4 (změny),
  • doplňuje se příloha č. 3 "Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy" včetně nadpisu.

Čl. II - Přechodná ustanovení
U vozidel kategorie M2 a M3 v systému elektronického mýtného, která byla vybavena zaevidovaným elektronickým zařízením přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sazby mýtného podle nařízení vlády č. 484/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, použijí až od okamžiku vybavení těchto vozidel zaevidovaným elektronickým zařízením, do kterého provozovatel systému elektronického mýtného zadal data nezbytná pro rozlišení kategorie vozidel. Do této doby se u vozidel podle věty první použijí sazby mýtného podle nařízení vlády č. 484/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Účinnost změn 1.9.2011.