345/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/94 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 345/2009 Sb.
Částka 109
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 9. 2009
Rozeslán dne 9. 10. 2009
Platnost od 9. 10. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 72/1994 Sb., 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a
  2. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Změny:

  • Změna v §23 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Nebyla-li uzavřena smlouva podle §23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., do 1. července 2010, lze právo na uzavření smlouvy podle §23 odst. 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., uplatnit do 31. prosince 2020. Oprávněným z výzvy je i právní nástupce fyzické osoby uvedené v §23 odst. 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., pokud splňuje podmínky zákona na uzavření smlouvy o převodu jednotky.
  2. Jestliže v budově ve vlastnictví družstva nedošlo k vydání prohlášení vlastníka budovy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ačkoliv nejméně jeden člen družstva, který má nárok na převod bytu nebo nebytového prostoru podle §23 odst. 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nacházejícího se v této budově do svého vlastnictví, splnil veškeré podmínky pro převod vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůta podle §23 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
  3. Jestliže je družstvo v prodlení ve smyslu §23 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a člen družstva písemně vyzval k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je družstvo povinno tomuto členovi platit pokutu ode dne, který následuje po deseti měsících ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
  4. Společenství vlastníků jednotek jsou povinna uvést své stanovy do souladu s tímto zákonem do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení stanov, která jsou v rozporu s ustanoveními tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
  • Změna v §110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2010.