365/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 365/2011 Sb.
Částka 128
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 6. 12. 2011
Platnost od 6. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 125/1993 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb., 111/1998 Sb., 118/2000 Sb., 312/2002 Sb., 435/2004 Sb., 251/2005 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 309/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a změny dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §1 (změny),
  • vkládá se nový §1a "Základní zásady pracovněprávních vztahů" včetně nadpisu,
  • §2 - nové znění,
  • §3 (změny),
  • §4 - nové znění,
  • vkládají se nové §4a a §4b,
  • §5 (změny),
  • části první nadpis hlavy II (nad §6) zní: "SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ",
  • §6, §7 (změny),
  • §8 se zrušuje,
  • §9 včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 - nové znění,
  • §10 (změny),
  • §11 - nové znění,
  • v části první hlavě II se díl 3 (§12) včetně nadpisu zrušuje,
  • v části první se hlava III (§13 až §15) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zrušuje,
  • v části první nadpis hlavy IV (nad §16) zní: "ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE",
  • §16 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 108 - nové znění,
  • §18 - nové znění,
  • Nadpis nad §19 se zrušuje,
  • §19 až §21 - nové znění,
  • Nadpis nad §22 se zrušuje,
  • §22 - nové znění,
  • §23 až §26 (změny),
  • §27 až §29 - nové znění,
  • §33 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 109 - nové znění,
  • §34 (změny),
  • vkládají se nové §34a a §34b,
  • §35 "Zkušební doba" včetně nadpisu - nové znění,
  • §36 (změny),
  • v §37 odst. 1 písm. g) a v §76 odst. 5 se slovo "účastníků" nahrazuje slovy "smluvních stran",
  • §39 "Pracovní poměr na dobu určitou" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17 a 18 - nové znění,
  • §40 (změny),
  • v §41 odst. 1 písm. a) a b), §52 písm. d) a e), v §56 odst. 1 písm. a) a v §235 odst. 3 písm. c) se slova "příslušného správního úřadu" nahrazují slovy "příslušného správního orgánu",
  • v §41 odst. 1 písm. d) a v §139 odst. 1 písm. b) se slova "správního úřadu" nahrazují slovy "orgánu ochrany veřejného zdraví",
  • vkládá se nový §43a "Dočasné přidělení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 110,
  • §45, §47, §49 až §51 (změny),
  • vkládá se nový §51a,
  • §52 až §54, §56 (změny),
  • §57 - nové znění,
  • §60 - nové znění,
  • §65, §66 (změny),
  • §67 - nové znění,
  • §69 až §71 (změny),
  • §73 - nové znění,
  • vkládá se nový §73a,
  • v §75 a §76 odst. 1 se číslo "150" nahrazuje číslem "300",
  • Na konci §75 se doplňuje věta "V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.",
  • §76 až §79a (změny),
  • §80 "Kratší pracovní doba" včetně nadpisu - nové znění,
  • v části čtvrté hlavě II se označení dílu 2 (§82 a násl.) včetně nadpisu zrušuje a dosavadní díly 3 a 4 se označují jako díly 2 a 3,
  • §82 se zrušuje,
  • §83 a §84 - nové znění,
  • §84a se zrušuje,
  • §85 - nové znění,
  • §86, §87, §91, §92, §93a, §96 (změny),
  • v §98 odst. 2, §120 odst. 1 a v §121 odst. 1 se slova "§87 odst. 4" nahrazují slovy "§87 odst. 3",
  • §101 až §105, §108 (změny),
  • Nadpis části šesté (nad §109) zní: "ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU",
  • §111, §113, §114 (změny),
  • v §116 a §118 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.",
  • §120 (změny),
  • Nadpis §122 zní: "Určení a sjednání platu",
  • §122 (další změny),
  • §123, §127 (změny),
  • vkládá se nový §134a "Cílová odměna" včetně nadpisu,
  • §136, §141 až §148 (změny),
  • Nadpis části sedmé (§151 a násl.) zní: "NÁHRADA VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE",
  • §152, §154, §157, §159, §161 až §163 (změny),
  • v §163 odst. 7 a v §170 odst. 8 se slova "nemohou účastníci" nahrazují slovy "je zakázáno",
  • §164 až §172, §176, §177, §179, §181, §183, §191 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 58 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 60 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • v nadpisu nad §192 se slova "dohody o pracovní činnosti" nahrazují slovy "dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr",
  • §192 až §200, §203, §204, §206, §208 až §210, §212, §216, §217 (změny),
  • §218 - nové znění,
  • §220 - nové znění,
  • §222, §224 (změny),
  • §225 včetně poznámky pod čarou č. 73 - nové znění,
  • §227, §229 až §231, §233 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 74 se zrušuje,
  • v §234 odst. 4, §252 odst. 3, §255 odst. 4, §263 odst. 2 a v §308 odst. 2 se slova ", jinak je neplatná" zrušují,
  • §235, §238, §241, §242, §245 až §248 (změny),
  • v §249 odst. 2 a v §376 odst. 2 se slova "podle §116 občanského zákoníku" zrušují,
  • v části jedenácté hlavě II v nadpisu dílu 3 (§252 a násl.) a v nadpisu oddílu 2 (§255 a násl.) se slovo "předmětů" nahrazuje slovem "věcí",
  • §252 (změny),
  • v §253 odst. 1 se věta třetí a v §256 odst. 1 se věta druhá nahrazují větou "Odstoupení podle věty první musí být provedeno písemně.",
  • §254 (změny),
  • v §255 odst. 1, 3, 4 a 5, §256 odst. 1 a 2 a v §259 se slovo "předmětů" nahrazuje slovem "věcí",
  • §255, §268 (změny),
  • Nadpis části dvanácté (§276 a násl.) zní: "INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ, PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI",
  • §276, §279 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 111 - nové znění,
  • §279, §281, §283 (změny),
  • v části dvanácté nadpis hlavy IV (§286 a násl.) zní: "PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE",
  • §286, §297 (změny),
  • v části třinácté nadpis hlavy II (§301 a násl.) zní: "ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVNÍHO POMĚRU NEBO DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, JINÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ A VÝKON JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI",
  • vkládá se nový §301a "Jiné povinnosti zaměstnanců" včetně nadpisu,
  • §304 až §306 (změny),
  • v části třinácté nadpis hlavy IV (§307) zní: "MZDOVÁ, PLATOVÁ A OSTATNÍ PRÁVA",
  • §307 (změny),
  • vkládá se nový §307a,
  • §308 (změny),
  • §310 - nové znění,
  • §312, §313, §316, §318, §321, §322 (změny),
  • v části třinácté se hlava XI (§324) včetně nadpisu zrušuje,
  • v části třinácté nadpis hlavy XII (§325 a násl.) zní: "ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMRT ZAMĚSTNANCE",
  • §325 a 326 se zrušují,
  • §327 "Dohoda o srážkách ze mzdy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 93 - nové znění,
  • v části třinácté nadpis hlavy XIII (§329 a násl.) zní: "ZÁNIK PRÁVA, VRÁCENÍ NEPRÁVEM VYPLACENÝCH ČÁSTEK A UPLYNUTÍ DOBY",
  • §329 se zrušuje,
  • §330 (změny),
  • §331 - nové znění,
  • §332 se zrušuje,
  • §333 - nové znění,
  • §338 - nové znění,
  • §339 (změny),
  • vkládá se nový §339a,
  • §341, §342, §344 (změny),
  • vkládá se nový §345a,
  • v části třinácté nadpis hlavy XVII (§347 a násl.) zní: "ZVLÁŠTNÍ ZÁKAZY A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ",
  • v části třinácté se v hlavě XVII vkládají nové §346a, 346b a 346c,
  • §348, §349 (změny),
  • vkládá se nový §350a,
  • §351, §362 (změny),
  • §363 - nové znění,
  • §365, §367, §376, §378, §382, §393, §394 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 12. novely.

Čl. III - Zrušovací ustanovení
Ustanovení §16 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb. a vyhlášky č. 487/2001 Sb., se zrušuje.

Čl. IV - Zmocnění k vydání úplného znění zákoníku práce
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších zákonů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb.

 • Změna v §35a a §36 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 a §8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 a §8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X - Přechodné ustanovení
Pracovní poměry na dobu určitou podle §70 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se až do jejich skončení řídí dosavadními právními předpisy.

 • Změna v §3 a §6 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • Změna v §39 a §54 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • v §13 odst. 1 písm. b) a v §26 odst. 1 písm. b) se slova "minimálního mzdového tarifu41)" nahrazují slovy "nejnižší úrovně zaručené mzdy",
  • Poznámka pod čarou č. 41 se zrušuje včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • v §15 odst. 1 písm. b) a v §28 odst. 1 písm. b) se slovo "nerovnoměrném" zrušuje,
  • v §15 odst. 1 a v §28 odst. 1 se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 47 zrušuje,
  • Dosavadní písmena d) až x) se označují jako písmena c) až w).
  • v §15 odst. 1 písm. g) a v §28 odst. 1 písm. g) se za slovo "doby" vkládá slovo "přiměřenou",
  • v §15 odst. 2 písm. a) a v §28 odst. 2 písm. a) se slova "c), d), f) a w)" nahrazují slovy "c), e) a v)",
  • v §15 odst. 2 písm. b) a v §28 odst. 2 písm. b) se slova "m), n), u) a x)" nahrazují slovy "l), m), t) a w)",
  • v §15 odst. 2 písm. c) a v §28 odst. 2 písm. c) se slova "g), i), j), k), l), q), r), t) a v)" nahrazují slovy "f), h), i), j), k), p), q), s) a u)",
  • v §15 odst. 2 písm. d) a v §28 odst. 2 písm. d) se slova "e), h), o), p) a s)" nahrazují slovy "d), g), n), o) a r)".
 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §5, §6 (změny),
  • vkládá se nový §7a "Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce" včetně nadpisu,
  • §10, §15, §19, §39, §42, §92 až §94, §122 (změny).

Čl. XVI - Přechodná ustanovení

 1. Jestliže činnost zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce byla vykonávána ke dni 31. prosince 2011 a je nadále vykonávána po tomto dni, považuje se 1. leden 2012 za den nástupu těchto zaměstnanců do zaměstnání.
 2. U zaměstnanců uvedených v bodě 1 se pro účely stanovení rozhodného období považuje 1. leden 2012 za den vzniku nemocenského pojištění.
 • Změna v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §10a.

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
Odborná způsobilost fyzické osoby k plnění úkolů v prevenci rizik a odborná způsobilost fyzické osoby k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, která byla získána do 30. června 2008 podle zákona č. 309/2006 Sb. na dobu neurčitou, se považuje za splněnou nejdéle do 1. ledna 2014.

Účinnost změn 1.1.2012.