145/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 145/2017 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 4. 2017
Rozeslán dne 22. 5. 2017
Platnost od 22. 5. 2017
Účinnost od 6. 6. 2017
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 8 až 16, která nabývají účinnosti 6.6.2017, a ustanovení čl. II bodů 1, 4 a 5, která nabývají účinnosti 18.11.2017.
Novelizuje předpis 592/1992 Sb.
Ruší předpis 644/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
Změny v ustanoveních:

 • §1, §3 (změny),
 • §20 „Obecná ustanovení o přerozdělování“ včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládají se nové §20a „Systém přerozdělování“ až §20c včetně nadpisu,
 • §21 „Měsíční přerozdělování podle indexů“ a §21a „Přerozdělování podle nákladných hrazených služeb“ včetně nadpisů - nové znění,
 • Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje,
 • vkládají se nové §21b „Měsíční platby“ až §21f „Zmocňovací ustanovení“ včetně nadpisů,
 • Body 8. až 16. - změny s účinností od 6.6.2017
  • body 8. až 15. - tyto změny se týkají ustanovení §27 a §27a, a
  • bod 16. - vkládá nový §27b „Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti osob“ včetně nadpisu,
 • Příloha se nahrazuje přílohou č. 1 včetně nadpisu,
 • Doplňuje se příloha č. 2 včetně nadpisu.

Čl. II - Přechodná ustanovení - body 1, 4 a 5 nabývají účinnosti dnem 18.11.2017; ostatní body nabývají účinnosti dnem 1.1.2018
Čl. III - Zrušovací ustanovení