2/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 2/2009 Sb.
Částka 1
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 12. 2008
Rozeslán dne 1. 1. 2009
Platnost od 1. 1. 2009
Účinnost od 1. 1. 2009
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 593/1992 Sb., 187/2006 Sb., 261/2007 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 až §7 (rozsáhlé změny),
  • v §7b odst. 3, §10 odst. 5, §24 odst. 2 písm. t), §24 odst. 7 písm. b) bodě 1 a §29 odst. 8 se slova "pro účely daně dědické nebo darovací" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí",
  • §8, §15, §16, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §28, §29, §32a, §35a, §35b, §35ba, §35c, §36, §38, §38d, §38f, §38g, §38gb, §38h, §38ch, §38j, §38k, §38l, §38na, §38p (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 19. novely.

 • Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
  • v čl. I se body č. 50, 169, 171, 180, 186, 190 a 211 zrušují,
  • v čl. II se doplňuje bod 19,
  • v čl. LXXXI bodě 1 písm. c) se čísla "50", "131", "169", "171", "180", "186", "190" a "211" zrušují.
   Poznámka: citované články a body byly součástí změn ZDP, provedených zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů.
 • Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §2, §3, §7, §8c (změny).

Čl. V - Přechodná ustanovení

 1. Ustanovení §7 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé na tvorbu rezervy, která započala ve zdaňovacím období, které započalo v roce nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Pro tvorbu rezervy podle §7 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která započala před tímto dnem, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §3, §5 a §7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII - Přechodné ustanovení
Sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období před 1. lednem 2009 se stanoví podle právních předpisů účinných před tímto dnem.

 • Změna v §3 písm. e), §18 odst. 2 větě první a třetí, §19 odst. 9 a §97 odst. 1 větě druhé zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., kde se slova "pojistné na pojištění" nahrazují slovy "pojistné na důchodové pojištění".

Účinnost změn 1.1.2009.