259/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 259/2008 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 6. 2008
Rozeslán dne 15. 7. 2008
Platnost od 15. 7. 2008
Účinnost od 1. 9. 2008
Novelizuje předpis 94/1963 Sb., 99/1963 Sb., 359/1999 Sb., 120/2001 Sb., 111/2006 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a některých dalších zákonů.
Změny:

  • Změna v §338ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (nové znění §98).
  • Změna v §11 a §51 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §30, §55 a §90 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §24, §61 a §72 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Pokud je osobě, které byla stanovena soudem vyživovací povinnost vůči nezletilému dítěti, ke dni účinnosti tohoto zákona vyplácen příspěvek na živobytí, upraví se výše příspěvku na živobytí podle článku V bodu 1 nejdříve od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; to platí též, jde-li o osobu pro účely příspěvku na živobytí společně posuzovanou. Příjemce příspěvku na živobytí a osoby s ním pro účely této dávky společně posuzované jsou povinni podat prohlášení o tom, zda jim byla stanovena soudem vyživovací povinnost vůči nezletilému dítěti, jak plní tuto povinnost a případnou výši dluhu na výživném podle článku V bodu 3 nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 1.9.2008.