344/2012 Sb. - Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
ikona P
Číslo předpisu 344/2012 Sb.
Částka 128
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 10. 2012
Rozeslán dne 22. 10. 2012
Platnost od 22. 10. 2012
Účinnost od 1. 11. 2012
Ruší předpis 334/2009 Sb., REG 09108001
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 215/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně, obsahové náležitosti havarijních plánů a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jejichž dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu.
§12 - Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství, se zrušuje.
§13 - Přechodná ustanovení

  1. Pro období do 1. října 2013
    1. zůstává v platnosti podle dosavadních právních předpisů zařazování odběrných míst zákazníků do skupin podle §2 odst. 1 a odst. 4 vyhlášky,
    2. se za chráněné zákazníky podle §2 odst. 5 považují zákazníci zařazeni do skupin D a F podle dosavadních právních předpisů,
    3. zůstávají v platnosti odběrové stupně podle §5 podle dosavadních právních předpisů.
  2. Obchodník s plynem a výrobce plynu dodávající plyn chráněným zákazníkům prokazuje rozsah a zajištění bezpečnostního standardu pro chráněné zákazníky podle §11 této vyhlášky od 1. dubna 2013.
  3. Operátor trhu k 1. prosinci 2012 zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu podle §11 odst. 2 této vyhlášky.

Účinnost 1.11.2012.