61/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 61/2006 Sb.
Částka 26
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 2. 2006
Rozeslán dne 8. 3. 2006
Platnost od 8. 3. 2006
Účinnost od 23. 3. 2006
Novelizuje předpis 106/1999 Sb., 121/2000 Sb., 128/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a
 3. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámky pod čarou č. 1 - nové znění (změna v předmětu úpravy),
  • §2 až §6 (změny),
  • vkládá se nový §8a včetně poznámky pod čarou č. 4a,
  • vkládá se nový §8b "Příjemci veřejných prostředků" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 4c,
  • §9, §11, §13, §14 (změny),
  • vkládá se nový §14a "Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací" včetně nadpisu,
  • §15 "Rozhodnutí o odmítnutí žádosti" včetně nadpisu - nové znění,
  • §16 "Odvolání" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §16a "Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace" včetně nadpisu,
  • §17, §18, §20, §21 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 2. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §47 a §94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 • Změna v §109 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), kde se na konci písmene b) středník nahrazuje tečkou a písmeno c) se včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušuje.

Účinnost změn (podle Sbírky zákonů):
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.?????
Naše poznámka:
Stanovení účinnosti zákona před jeho platností (platnosti nabyl dnem vyhlášení, tj. 8.3.2006), je z hlediska zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv mírně řečeno "hovadina".
Na přesný datum účinnosti si tedy zřejmě počkáme, až si toho zákonodárce všimne.