439/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 439/2004 Sb.
Částka 144
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 6. 2004
Rozeslán dne 26. 7. 2004
Platnost od 26. 7. 2004
Účinnost od 26. 7. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 49 a 50 nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 101/2000 Sb.
Novelizován předpisem 110/2019 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
 2. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §1, §3 až §6, §9 (změny),
 • §11 a §12 - nové znění,
 • §13 (změny),
 • §16 až §17a - nové znění,
 • §18 - nové znění,
 • §21 včetně poznámky pod čarou č. 22) - nové znění,
 • §22, §23 a §24 se zrušují,
 • Nadpis hlavy III zní:
  "Předání osobních údajů do jiných států",
 • §27 včetně poznámky pod čarou č. 25) - nové znění,
 • §29, §31 (změny),
 • §35 - nové znění,
 • §36, §38 (změny),
 • bod 49. - účinnost změn 1.1.2005.
  • V §39 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
   "(2) Tomu, kdo neposkytne Úřadu při výkonu kontroly potřebnou součinnost, může být uložena pořádková pokuta do výše 25 000 Kč, a to i opakovaně. Za neposkytnutí součinnosti se považuje i nesplnění opatření uložených k nápravě zjištěného stavu ve stanovené lhůtě.".
 • bod 50. - účinnost změn 1.1.2005 - nové znění Hlavy VII (§44, §45).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v Čl. II novely.

Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • §37, §38, §38a, §38b.

ČÁST TŘETÍ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. IV

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
Účinnost změn dnem vyhlášení (26.7.2004), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 49 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.