ikona Pikona R
10/2012 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
10/2012 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 10/2012 Sb.
Částka 2
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 12. 2011
Rozeslán dne 10. 1. 2012
Platnost od 10. 1. 2012
Účinnost od 1. 2. 2012
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou

  1. přirozené lesní porosty tvořené hercynskými dubohabřinami, acidofilními doubravami, acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy, jasanovo-olšovými luhy, bory a štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin a
  2. vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu rostliny tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich biotopů.

Účinnost 1.2.2012.