ikona Pikona R
374/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
374/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 374/2007 Sb.
Částka 114
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 12. 2007
Rozeslán dne 31. 12. 2007
Platnost od 31. 12. 2007
Účinnost od 1. 4. 2008
Poznámka k účinnosti Ustanovení §52d až 52i, §56 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. a §123e odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb. nabývají účinnosti dnem 1.9.2008.
Novelizuje předpis 111/1994 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 634//2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Účinnost změn dnem 1.4.2008, s výjimkou ustanovení §52d až §52i, a §56 odst. 3, která nabývají účinnosti dnem 1.9.2008.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §13, §19, §25, §43 (změny),
  • Část pátá "ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ" (§46 až §52i) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 6b - nové znění, z toho §52d až §52i nabývají účinnosti dnem 1.9.2008,
  • §53, §54 (změny),
  • §56 "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" a §57 včetně nadpisu - nové znění, z toho §56 odst. 3 zákona nabývá účinnosti dnem 1.9.2008,
  • §58 se zrušuje,
  • §62 (změny),
  • Příloha č. 2 včetně poznámek pod čarou č. 10 a 11 - nové znění,
  • Příloha č. 6 se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 8. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost změn dnem 1.4.2008, s výjimkou ustanovení §123e odst. 4 a 5, které nabývá účinnosti dnem 1.9.2008.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 až §7, §9, §10, §83, §87a, §91 (změny),
  • v §123e se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5; tato změna nabývá účinnosti dnem 1.9.2008,
  • §129 (změny).
 • Změna v položce č. 28 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.4.2008, s výjimkou ustanovení §52d až §52i, §56 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. a §123e odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1.9.2008.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.