ikona Pikona R
232/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
232/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 232/2013 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 6. 2013
Rozeslán dne 2. 8. 2013
Platnost od 2. 8. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 148/2003 Sb., 149/2003 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie" a za slovo "stanoví" se vkládají slova "zásady ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a",
  • v §2 písm. a) úvodní části ustanovení se slova "v celém Evropském společenství" nahrazují slovy "na území Evropské unie" a slova "ustanovení §3 odst. 2 a v příloze č. 1 k tomuto zákonu" se nahrazují slovy "seznamu druhů lesních dřevin stanoveném vyhláškou",
  • §2 (další rozsáhlé změny),
  • v části první se vkládá nová hlava II "OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN" (§2a až §2j) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 21 až 24,
  • Dosavadní hlavy II až IX se označují jako hlavy III až X,
  • §3, §5 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §5a "Sběr reprodukčního materiálu" včetně nadpisu,
  • §6 "Potvrzení o původu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §6a se včetně poznámky pod čarou č. 6a zrušuje,
  • §7, §8, §10 (změny),
  • §11 "Uznávání zdroje reprodukčního materiálu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §13 až §16 (změny),
  • §17 "Omezení mýtní úmyslné těžby a ochranná lhůta" včetně nadpisu - nové znění,
  • §18 "Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §18a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10a zrušuje,
  • v části první se hlava V včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zrušuje (naše poznámka: nikoli však §20 až §23, obsažené v této zrušené hlavě, neboť dále pokračuje jejich novelizace),
  • Dosavadní hlavy VI až X se označují jako hlavy V až IX,
  • §20 až §21 (změny),
  • §21a "Překážky pro udělení licence" včetně nadpisu - nové znění,
  • §22 (změny),
  • §23 "Odnětí a zánik licence" včetně nadpisu - nové znění,
  • §24 "Evidence" a §25 "Dovoz" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §25a "Dovoz reprodukčního materiálu na základě povolení ministerstva" až §25d včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až 29 (naše poznámka: nově vložený §25d však není v textu zákona obsažen),
  • §26, §27 (změny),
  • §28 "Kraje" včetně nadpisu - nové znění,
  • §29 (změny),
  • §30 "Oprávnění pověřené osoby" včetně nadpisu - nové znění,
  • §31 "Kontrola" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 - nové znění,
  • §32 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zrušuje,
  • §33 (změny),
  • §34 "Přestupky" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §34a "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisu,
  • §35 "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 - nové znění,
  • §36, §37 (změny),
  • §38 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zrušuje,
  • §39 včetně nadpisu - nové znění,
  • Příloha č. 1 se zrušuje,
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Ministerstvo zpracuje a stanoví do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a uveřejní ho ve Věstníku Ministerstva zemědělství a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 2. Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu vydané podle dosavadních právních předpisů se považují za licence vydané podle zákona č. 149/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Reprodukční materiál shromážděný podle dosavadních právních předpisů v období od 1. ledna 2004 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za reprodukční materiál shromážděný podle zákona č. 149/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Zdroje reprodukčního materiálu uznané pro získávání reprodukčního materiálu podle dosavadních právních předpisů se považují za uznané zdroje podle tohoto zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s tím, že
  1. rodičovské stromy podle dosavadních právních předpisů se považují za rodiče rodiny,
  2. klony uznané podle dosavadních právních předpisů k odběru částí rostlin pro vegetativní způsob reprodukce se považují za ortety.
 5. Genové základny vyhlášené podle dosavadních právních předpisů se považují za genové základny vyhlášené podle zákona č. 149/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 6. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (nové znění položky 87).
 • Změna zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §5, §14, §19 (změny),
  • §20 "Poskytování informací o genetických zdrojích" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje,
  • §25 (změny).

Účinnost změn 1.1.2014.