ikona Pikona R
344/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
344/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 344/2011 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 10. 2011
Rozeslán dne 29. 11. 2011
Platnost od 29. 11. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 242/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 - nové znění,
  • v §3 odst. 1 písm. a) a b), §6 odst. 6 písm. c), §8 odst. 1 písm. b), §22 odst. 1, §23 odst. 2 a v §28 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • Poznámky pod čarou č. 3 a 4 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 6 a 7 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 9 - nové znění,
  • §3 až §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 61 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 62 - nové znění,
  • §6 (další rozsáhlé změny),
  • §7, §8 (změny),
  • §9 "Výjimky z pravidel ekologického hospodaření" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 63 až 65 - nové znění,
  • §14 "Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 a 17 - nové znění,
  • §22, §23, §29 (změny),
  • §30 včetně poznámky pod čarou č. 27 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje,
  • §32 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §33 "Přestupky" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29 až 37 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 38 až 59 se zrušují,
  • vkládají se nové §33a "Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob" a §33b "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 67 až 77,
  • §34 "Zvláštní opatření" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 78 a 79 - nové znění,
  • §35 (změny),
  • §37 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Pověřená osoba, se kterou Ministerstvo zemědělství uzavřelo smlouvu podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti tohoto zákona, na základě níž je tato pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu a provádět kontroly a další odborné úkony, se považuje za pověřenou osobu podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Položka 76 včetně nadpisu, poznámky pod čarou č. 44 a poznámky - nové znění,
  • v položce 94 (změny).

Účinnost změn 1.1.2012.