ikona Pikona R
148/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/98 Sb., a zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
148/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/98 Sb., a zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
ikona P
Číslo předpisu 148/2010 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2010
Rozeslán dne 20. 5. 2010
Platnost od 20. 5. 2010
Účinnost od 1. 7. 2010
Novelizuje předpis 156/2000 Sb., 119/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 90/2024 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů a změna některých souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • §3, §4 (změny),
  • vkládá se nový §4a,
  • v části první se v nadpisu hlavy II nad §5) za slovo "VÝROBKŮ" doplňují slova "A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ",
  • §12 - nové znění,
  • §13 - nové znění,
  • §14 "Věkové omezení" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §14a "Odborná způsobilost" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17c a 17d,
  • §15, §16 (změny),
  • vkládá se nový §16a včetně poznámek pod čarou č. 18d až 18f,
  • §17 (rozsáhlé změny),
  • v nadpisu §18 se za slova "kontrolovaných výrobků" vkládají slova "a pyrotechnických výrobků",
  • §18, §19 (změny),
  • §20 "Kontrola" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §20a až §20c "Oznamovací povinnost" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20a, 20b a 20c,
  • §21 (změny),
  • §22 "Přestupky" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §22a "Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob" a §22b "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 23 a 24,
  • §24 (změny),
  • doplňuje se příloha.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Pyrotechnické výrobky pro zábavní účely tříd I a II lze uvádět na trh podle dosavadní právní úpravy, nejpozději však do 3. července 2013, a to i tehdy, pokud byl vydán certifikát o typové zkoušce. Pyrotechnické výrobky pro zábavní účely tříd III a IV a pyrotechnické výrobky pro technické účely podtříd T0, T1 a T2 lze uvádět na trh podle dosavadní právní úpravy, nejpozději však do 3. července 2016, a to i tehdy, pokud byl vydán certifikát o typové zkoušce.
 2. Ověřování pyrotechnických výrobků započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 3. Pyrotechnické výrobky označené zkušebními značkami podle dosavadních právních předpisů se považují za ověřené podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Řízení o pokutách zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy.
 • Změna v §29, §39, §41, §76a a §76d zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části II položce 32 písmenu g) se na konci textu doplňuje text "nebo certifikátu o posouzení shody",
  • v části II položce 32 písmenu h) se slova "o typové zkoušce pyrotechnického výrobku" nahrazují slovy "vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku",
  • v části IV položce 60 bodě 1 písmeno c) zní:
   "c) povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin Kč 500".

Účinnost změn 1.7.2010.