ikona Pikona R
221/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
221/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 221/2015 Sb.
Částka 92
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 8. 2015
Rozeslán dne 10. 9. 2015
Platnost od 10. 9. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Novelizuje předpis 563/1991 Sb., 586/1992 Sb., 593/1992 Sb., 93/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 1 a č. 38 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 1a a č. 37 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • vkládají se nové §1a „Subjekty veřejného zájmu“ až §1f včetně nadpisů §1a, §1b a §1d,
  • §2, §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1d se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §4 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje,
  • Poznámky pod čarou č. 3 až č. 6 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §7, §9 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 8 až 10b se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §13a (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 11a a 11b se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • vkládá se nový §13b „Jednoduché účetnictví“ včetně nadpisu,
  • Poznámka pod čarou č. 11c se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §18, §19 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11d se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §19a, §20, §21, §21a (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 13a, 13b a 14 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • Poznámky pod čarou č. 15 a 16 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • Pod označení §22 se vkládá nadpis "Konsolidovaná účetní závěrka",
  • §22 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámky pod čarou,
  • §22a - nové znění,
  • vkládá se nový §22aa,
  • §22b, §23, §23a, §23b, §24 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 20g a 20k se zrušují,
  • Poznámky pod čarou č. 20a až 20f, 20h, 20j, 36l a 21 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §25 až §28 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §30 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 28 a 29 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • vkládá se nová část sedmá „ZPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNŮM SPRÁVY ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE NEBO TŘETÍ ZEMĚ“ (§32a až §32e) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39 a 40,
  • dosavadní část sedmá se označuje jako část osmá,
  • Poznámky pod čarou č. 30, 30a a 31 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §37 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje,
  • §37a (rozsáhlé změny),
  • §37ab, §37b (změny),
  • §38a se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 6. novely.

 • Změny v §23, §24, §25 a §32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • vkládají se nové §11a „Obecná ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013“ až §11c „Zvláštní ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013“ včetně nadpisů.

Čl. VI - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 2, 3 a 5 se zrušují,
  • §2 (další změny),
  • §2a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §2b, §20, §20a (změny),
  • vkládá se nový §20b „Další požadavky na ověření výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy“ včetně nadpisu,
  • Nad označení §44 se vkládá nadpis "Výbor pro audit",
  • §44 - nové znění,
  • vkládají se nové §44a až §44c.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení
Povinný audit zahájený a nedokončený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.*