ikona Pikona R
280/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/95 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
280/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/95 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 280/2004 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 4. 2004
Rozeslán dne 1. 5. 2004
Platnost od 1. 5. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první článku I bodů 20, 85, 95 a 97, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, ustanovení části druhé článku IV bodu 1, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, ustanovení § 19 odst. 1 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 87/1995 Sb.
Novelizován předpisem 669/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §2a (změny),
  • vkládá se nový §2b,
  • bod 20. - změna s účinností 1.5.2004.
   • Za §2b se vkládají nové §2c až §2i,
  • §3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3b) a 3c) - nové znění,
  • §4 včetně nadpisu "Některá ustanovení o členství v družstevní záložně" - nové znění,
  • vkládají se nové §4a až §4c,
  • §5, §5a, §6, §6a, §7 (změny),
  • §8, §8a a §9 včetně poznámky pod čarou č. 11) - nové znění,
  • §10, §11, §13 až §17a, §18 (změny),
  • bod 85. - změna s účinností 1.5.2004.
   • V §18 odst. 2 se částka "400 000 Kč" nahrazuje částkou "700 000 Kč".
  • §20 (změny),
  • §21 - nové znění,
  • §21a (změny),
  • vkládá se nový §21b,
  • §22 odst. 1 (změny),
  • bod 95. - změna s účinností 1.5.2004.
   • V §22 se doplňují odstavce 3 a 4,
  • §25 (změny),
  • bod 97. - změna s účinností 1.5.2004.
   • Vkládá se nový §25a "Povinnost mlčenlivosti",
  • §26, §27 (změny),
  • vkládají se nové §27a "Sankce" až §27e,
  • §28, §28b až §28g (změny),
  • §28i - nové znění.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v čl. II novely.
Poznámka:
Jen tento "legislativní masakr" představuje 128 bodů změn. Novela však mění celkem 307 ustanovení dotčených právních předpisů.
Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - účinnost změny dnem 1.1.2005.
   • V §5 odstavec 4 zní:
    "(4) Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§6) vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období. Příjmy vyplacené nebo obdržené po 31. dni po skončení zdaňovacího období jsou příjmem zdaňovacího období, ve kterém byly vyplaceny nebo obdrženy.".
  • §15 odst. 3 (změny),
  • bod 3. - účinnost změn dnem 1.1.2011.
   • V §19 odst. 1 písm. zj) se slova "obchodní společnosti, která je" nahrazují slovy "obchodní společnosti nebo družstva, je-li".
  • §19, §20, §23, §24, §28, §32a, §36, §38e, §38nb (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení k čl. IV novely.
Účinnost změn dnem vyhlášení (5.5.2004), s výjimkou
a) ustanovení části první článku I bodů 20, 85, 95 a 97, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
b) ustanovení části druhé článku IV bodu 1, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005,
c) ustanovení §19 odst. 1 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.