ikona Pikona R
312/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
312/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 312/2008 Sb.
Částka 100
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 21. 8. 2008
Platnost od 21. 8. 2008
Účinnost od 1. 10. 2008
Novelizuje předpis 114/1992 Sb., 246/1992 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 75/1996 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §3 (rozsáhlé změny),
  • §4 (rozsáhlé změny),
  • §4a (změny),
  • §5 až §5e, §7 (změny),
  • vkládá se nový §7a "Ochrana zvířat při veřejném vystoupení a ochrana zvířat při chovu" včetně nadpisu,
  • §8 "Veřejná vystoupení zvířat" včetně nadpisu - nové znění,
  • §8a "Maximální doba trvání přepravy a technické požadavky kladené na dopravní prostředky" včetně nadpisu - nové znění,
  • §8b "Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravě" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2l až 2q - nové znění,
  • §8c "Obecné podmínky pro přepravu zvířat" až §8g včetně nadpisů - nové znění,
  • §8h až §8l se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2r zrušují,
  • §9, §12c (změny),
  • §13 až §13b (rozsáhlé změny),
  • §14 (rozsáhlé změny),
  • §14a (změny),
  • vkládá se nový §14b "Ochrana handicapovaných zvířat" včetně nadpisu,
  • §15 (změny),
  • §16 - nové znění,
  • §17 až §17f (rozsáhlé změny),
  • §18, §18a (rozsáhlé změny),
  • §18b, §18d, §18f, §19, §20 (změny),
  • §21 "Ústřední komise" včetně nadpisu - nové znění,
  • §22, §23, §24a, §25 (rozsáhlé změny),
  • §26 (změny),
  • Nadpis části sedmé zní: "SPRÁVNÍ DELIKTY".
  • §27 "Přestupky" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §27a "Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob" včetně nadpisu,
  • §28 "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 - nové znění,
  • §29 (změny),
  • §29b - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 9. novely.
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat, se zrušuje.
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze zákonů a z nálezu Ústavního soudu jej měnících.

 • Změna v části V, položka 74 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §5, §52, §77a a §79 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII - Přechodné ustanovení
Právnická osoba nebo fyzická osoba, která v den nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje zařízení poskytující péči o živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě a požádá o povolení k provozování záchranné stanice podle §5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za držitele platného povolení, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaném v řízení o povolení provozování záchranné stanice. Lhůta pro vydání rozhodnutí v řízení o povolení provozování záchranné stanice podle §5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, činí v případě žádosti podané podle věty první tohoto ustanovení 12 měsíců ode dne doručení žádosti.

Účinnost změn 1.10.2008.