ikona Pikona R
196/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
196/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 196/2012 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 5. 2012
Rozeslán dne 13. 6. 2012
Platnost od 13. 6. 2012
Účinnost od 1. 9. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 4, 5, 59 a 60 nabývá účinnosti dne 13.6.2012.
Novelizuje předpis 13/1997 Sb., 104/2000 Sb.
Novelizován předpisem 89/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
  Změny v ustanoveních:
  • poznámka pod čarou č. 1, §7, §20a (změny),
  • body 4. a 5. - změny s účinností od 13.6.2012
   • bod 4. - v §22 se vkládá nový odstavec 3,
   • bod 5. - v §22 odst. 7 a 8 se číslo "5" nahrazuje číslem "6",
  • §22a (změny),
  • §22b až §22e včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11l, 11m a 30 až 33 - nové znění,
  • vkládá se nový §22f až §22k včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 34 a 35,
  • §24, §25, §30, §31, §35, §38a, §38b, §38d (změny),
  • vkládá se nová část osmá " INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 36,
  • §40, §41, §42a, §42b, §43, §43a, §43b, §44 (změny),
  • body 59. a 60. - změny s účinností od 13.6.2012
   • bod 59. - v §46 odst. 1 se slova "§22 odst. 4" nahrazují slovy "§22 odst. 5".
   • bod 60. - v §46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Vláda může nařízením stanovit výši slevy na mýtném, podmínky uplatnění slevy na mýtném a postup při uplatnění slevy na mýtném podle §22 odst. 3.".

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Reklamní zařízení, jehož zřízení a provozování na dálnici, silnici I. třídy nebo jejich silničním pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy bylo silničním správním úřadem povoleno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze nadále provozovat za splnění podmínek uvedených v povolení do zániku tohoto povolení, nejdéle však 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Vlastník reklamního zařízení uvedeného v bodě 2, jestliže mu nebylo vydáno povolení podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je po ukončení doby, po kterou lze podle bodu 2 reklamní zařízení dále provozovat, povinen reklamní zařízení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, odstranit. Neodstraní-li vlastník reklamní zařízení ve stanovené lhůtě, postupuje se podle §25 odst. 10 a 11 nebo §31 odst. 9 až 11 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §2 a §4 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

Účinnost změn prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.9.2012), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 5, 59 a 60, která nabývají účinnosti dnem 13.6.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.