ikona Pikona R
263/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
263/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 263/2011 Sb.
Částka 92
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 7. 2011
Rozeslán dne 31. 8. 2011
Platnost od 31. 8. 2011
Účinnost od 29. 11. 2011
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 589/1992 Sb., 96/1993 Sb., 365/2000 Sb., 187/2006 Sb., 300/2008 Sb., 111/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4 (změny),
  • §6f "Portál veřejné správy" včetně nadpisu - nové znění,
  • §6g až §6i se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11d zrušují,
  • §8a (změny),
  • vkládá se nový §8b.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Povinnost zachovávat mlčenlivost podle §6h zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává zachována i po nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Správce portálu veřejné správy uchová informace podle §6i odst. 4 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu tří let od okamžiku jejich vzniku.
 • Změna zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6, §9, §14 (změny),
  • vkládají se nové §14a a §14b "Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku" včetně nadpisu,
  • §18a, §20, §30 (změny).
 • Změna v §39 a §120a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §23 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.
 • Změna v §161 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §54 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X - Přechodné ustanovení
Pokud je agenda vykonávána ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zašle ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností podklad podle §54 odst. 1 písm. n) zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupem stanoveným v §54 odst. 6 zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 29.11.2011.