ikona Pikona R
120/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
120/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 120/2004 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 2. 2004
Rozeslán dne 19. 3. 2004
Platnost od 19. 3. 2004
Účinnost od 19. 3. 2004
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 182/1993 Sb., 201/2002 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 2. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 (změny),
  • v části první se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, "ZASTUPOVÁNÍ OBCÍ" (§13a až §13d),
  • §14, §16, §17, §20, §22, §24 (změny),
  • vkládá se nový §25a,
  • §27 (změny).
 • Změna občanského soudního řádu.
  Změny v ustanoveních:
  • §21a (změny),
  • §21c se zrušuje,
  • §24 (změny),
  • vkládá se nový §26a,
  • §48a (změny),
  • §48e se označuje jako §48f a slova "(§21c)" se nahrazují slovy "[§21a odst. 1 písm. a)]",
  • §241 (změny).

Čl. III - Přechodné ustanovení
Občanský soudní řád, ve znění tohoto zákona, platí i pro řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

 • Změna zákona o Ústavním soudu.
  • V §30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., se na konci textu odstavce 2 doplňují slova
   " ; to platí i v případě, kdy za podmínek uvedených ve zvláštním právním předpise2a) je obec v řízení zastoupena státem, za nějž před Ústavním soudem vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových".

Účinnost změn 19.3.2004.