ikona Pikona R
152/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
152/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 152/2011 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 4. 2011
Rozeslán dne 7. 6. 2011
Platnost od 7. 6. 2011
Účinnost od 1. 7. 2011
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 13/1997 Sb., 104/2000 Sb., 56/2001 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 21 - nové znění,
  • v §9 odst. 2 a 3, §18e písm. m) a n), §40 odst. 1 a 2, odst. 3 písm. c) a d) a odst. 4 písm. a) a §41 odst. 1 se slova "a spojů" zrušují,
  • §18e (změny),
  • vkládá se nová část pátá "BEZPEČNOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TRANSEVROPSKÉ SILNIČNÍ SÍTĚ" (§18g až §18m) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 22 až 24,
  • dosavadní části pátá až osmá se označují jako části šestá až devátá,
  • Poznámka pod čarou č. 9 - nové znění,
  • v §20 odst. 4 a §21c odst. 6 se slova "státního rozpočtu" nahrazují slovy "Státního fondu dopravní infrastruktury",
  • §20a, §22, §22b, §25, §29a (změny),
  • Nadpis části sedmé (§30 a násl.) zní:
   "OCHRANA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH STYK S OKOLÍM",
  • §30 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 27 - nové znění,
  • §31, §38, §38a, §38d, §40, §42a, §42b, §43 (změny),
  • vkládají se nové §43a "Vybírání kaucí" až §43c "Zabránění v jízdě" včetně nadpisů,
  • §46 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Fyzická osoba, která podá žádost o vydání povolení k provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle §18h odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která doloží, že v době před nabytím účinnosti tohoto zákona absolvovala školení zabývající se posuzováním dopadů vlastností pozemních komunikací na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nemusí absolvovat školení podle §18i odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Povinnost zajistit provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace se nevztahuje na stavby pozemních komunikací, u kterých byla zpracována dokumentace záměru přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 10 - nové znění.
 • Změna v §5 a §91 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nová položka 36a.
 • Změna v §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 52.

Účinnost změn 1.7.2011.