ikona Pikona R
556/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
556/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 556/2004 Sb.
Částka 189
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 9. 2004
Rozeslán dne 9. 11. 2004
Platnost od 9. 11. 2004
Účinnost od 9. 11. 2004
Novelizuje předpis 424/1991 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • §6, §13, §14, §17 (změny),
 • §17a se zrušuje,
 • §18 odst. 1 písm. a) - změny,
 • Změny pod body č. 7, 8, 9, 10 - použití - viz Čl. II
  • bod 7. V §18 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:
   "f) přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč s uvedením výše tohoto příspěvku, jejich jména, příjmení, data narození nebo rodného čísla a adresy místa pobytu.".
  • bod 8. V §18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
   "(2) Lhůta podle odstavce 1 je zachována, byla-li výroční finanční zpráva podána k doručení držiteli poštovní licence, popřípadě držiteli zvláštní poštovní licence nejpozději dne 1. dubna.".
   Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
  • bod 9. V §18 odstavec 3 zní:
   "(3) Přesahuje-li dar svou celkovou hodnotou od jednoho dárce za rok 50 000 Kč, doloží se přehled o darech a dárcích podle odstavce 1 písm. d) ověřenými kopiemi darovacích smluv, které musí obsahovat údaje shodné s údaji v přehledu.".
  • bod 10. V §18 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
   "(5) Výroční finanční zpráva je úplná, obsahuje-li všechny požadované náležitosti podle odstavců 1 a 3 a je-li předložena na předepsaném formuláři s přílohami podle odstavce 4.".
   Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
 • §19a (změny),
 • Změna v bodu 12 - použití - viz Čl. II
  • bod 12. V §20 odstavec 3 zní:
   "(3) Nárok na stálý příspěvek nebo na příspěvek na mandát vzniká straně a hnutí, které předložily ve stanovené lhůtě (§18) úplnou výroční finanční zprávu (§18 odst. 5).".
 • §20 odst. 5, 11 (změny),
 • Změna v bodu 15 - použití - viz Čl. II

  • bod 15. V §20a odstavec 4 - nové znění,

 • §20b (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Ustanovení čl. I bodů 7, 8, 9, 10, 12 a 15 se poprvé použijí pro výroční finanční zprávy stran a hnutí nebo pro doplnění výročních finančních zpráv stran a hnutí, které budou podle §18 odst. 1 předloženy Poslanecké sněmovně v roce 2005.
Účinnost změn 9.11.2004.