ikona Pikona R
308/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
308/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 308/2011 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2011
Rozeslán dne 21. 10. 2011
Platnost od 21. 10. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 160 nabývá účinnosti dne 21.10.2011.
Novelizuje předpis 246/1992 Sb., 166/1999 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a
 3. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Změny:

 • Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1a - nové znění,
  • v §2 písm. f), §3 odst. 1 písm. o), r) a u), §3 odst. 4 až 6, §4 odst. 1 písm. i), §5 odst. 1 písm. b), §5 odst. 3 písm. d), §6 odst. 2, §6 odst. 11 písm. c), §7 odst. 2, §7 odst. 3 písm. d), §8 odst. 1 úvodní části ustanovení, §9 odst. 4 a 5, §9a odst. 1 písm. e), §9a odst. 4, §10 odst. 2, §10 odst. 3 písm. d), §17 odst. 1 úvodní části ustanovení, §17a odst. 10 úvodní části ustanovení, §18 odst. 1 písm. a) a d), §18 odst. 2 písm. a), §18 odst. 6 písm. b), §20 odst. 1, §21 odst. 1, 3, 11, 12 a 14, §22 odst. 1 úvodní části ustanovení, §22 odst. 1 písm. a) a f), §22 odst. 2 písm. a) bodě 3, §22 odst. 2 písm. b), §23 odst. 1 písm. a), §23 odst. 1 písm. b) bodě 1, §23 odst. 3, §23 odst. 4 úvodní části ustanovení, §24 odst. 1 úvodní části ustanovení, §24 odst. 1 písm. c), §24 odst. 2 úvodní části ustanovení, §24a odst. 1, §26 odst. 1, §27 odst. 1 písm. c), §27b odst. 6, §27b odst. 7 úvodní části ustanovení, §28 odst. 1 písm. a) a b) úvodní části ustanovení, §28 odst. 1 písm. b) bodě 1, §28 odst. 4, §32 odst. 4, §34 odst. 2, §36 odst. 1, §39 odst. 3, §39a odst. 1 až 4, §40 odst. 5, §41 odst. 1 písm. b), e) a f), §41 odst. 5 úvodní části ustanovení, §41 odst. 5 písm. a), §49a odst. 7, §51 odst. 1 a 3, §52 odst. 1 písm. a), §53 odst. 1 písm. f) bodě 2, §53 odst. 6 písm. b), §53 odst. 8, §59a odst. 2, §63, §66 odst. 3, §67 odst. 3 úvodní části ustanovení, §70 odst. 1, §71 odst. 1 písm. i), §72 odst. 1 písm. l), §75 odst. 2 až 4, §76a písm. c) a v §77c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 5 - nové znění,
  • §3 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7b - nové znění,
  • v §4 odst. 1 písm. f), §5 odst. 1 písm. a) a g), §8 odst. 1 písm. f), §9a odst. 2, §9b odst. 1 písm. b), §22 odst. 1 písm. b) bodě 5, §22 odst. 1 písm. e) a f), §26 odst. 3 písm. b), §27b odst. 4, §30 odst. 3 písm. c), §41 odst. 1 písm. f) a v §61 odst. 1 písm. d) se slova "orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor" nahrazují slovy "úřednímu veterinárnímu lékaři",
  • §4, §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9a - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 9b - nové znění,
  • §6 (rozsáhlé změny),
  • §7, §9, §10, §13 (změny),
  • v §17a odst. 1 a 3, §50 odst. 1, 2 a 7, §51a odst. 2 a v §52 odst. 3 písm. a) se slova "Státní veterinární správa" nahrazují slovy "Ústřední veterinární správa",
  • §17a, §19 až §21 (změny),
  • vkládá se nový §21a včetně poznámky pod čarou č. 42,
  • §22, §24, §24a, §27, §27a (změny),
  • §27b (rozsáhlé změny),
  • v §32 odst. 4 a v §33 odst. 3 písm. b) se slova ", s výjimkou krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů," zrušují,
  • §32, §33 (další změny),
  • §35, §37 (změny),
  • §38a včetně poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 20a a 22 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §38b, §39, §39a, §40, §41 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 23b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §44 až §46 (změny),
  • §47 "Orgány veterinární správy" až §49 "Krajská veterinární správa" včetně nadpisů - nové znění,
  • §49a, §50 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 39 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 25l se zrušuje,
  • v §51 odst. 2 a v §64 odst. 2 se slova "základního registru osob25l)" nahrazují slovy "registru osob39)",
  • Poznámka pod čarou č. 25n - nové znění,
  • §52 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 40 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 41 - nové znění,
  • §53, §56, §57, §59, §59a, §61 (změny),
  • vkládá nový §64a "Odborná způsobilost k označování hospodářských zvířat" včetně nadpisu,
  • §65 až §67 (změny),
  • §70 až §72 (rozsáhlé změny),
  • §74, §75 (změny),
  • bod 160. - změny s účinností od 21.10.2011
   • v §75 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větami "V případě prohlídky skotu, který musí být v souladu s předpisy Evropské unie upravujícími pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií7c) vyšetřen na bovinní spongiformní encefalopatii, se výše náhrady zvyšuje o částku stanovenou prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis také stanoví podmínky vyšetřování, včetně věkové hranice skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen.",
  • §75 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 35c se zrušuje,
  • §76 (změny),
  • §78 "Zmocňovací ustanovení" - nové znění,
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10. novely.

 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v položce 69 písmena d) a e) - nové znění,
  • Položky 70 a 71 - nové znění,
  • v položce 72 písmeno e) - nové znění,
  • v položce 73 písmeno g) - nové znění,
  • v položce 73 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h); dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i),
  • v položce 73 písmeno i) - nové znění.
 • Změna zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • v §5h odst. 4 úvodní části ustanovení a §13 odst. 7 větě první, druhé a třetí se slova "Příslušný orgán veterinární správy" nahrazují slovy "Krajská veterinární správa",
  • v §7a odst. 3 a §13a odst. 2 se slova "příslušný orgán veterinární správy" nahrazují slovy "krajská veterinární správa",
  • v §8 odst. 3 písm. b), §13 odst. 8, §17d odst. 5, §17e odst. 6 a §18a odst. 2 písm. c) se slova "příslušnému orgánu veterinární správy" nahrazují slovy "krajské veterinární správě",
  • §13, §19, §22, §24a (změny).

Účinnost změn dnem 1.1.2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 160, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení (21.10.2011).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.