ikona Pikona R
196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 196/2014 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 8. 2014
Rozeslán dne 12. 9. 2014
Platnost od 12. 9. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 1 až 8 a bodu 32 nabývají účinnosti dne 1.10.2014.
Novelizuje předpis 235/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • Body 1. až 8. - změny s účinností od 1.10.2014
  • bod 1. - v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • bod 2. - v §3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "tohoto zákona" nahrazují slovy "daně z přidané hodnoty",
  • bod 3. - v §3 odst. 1 písmeno b) zní:
  • "b) členským státem území členského státu Evropské unie s výjimkou jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie,",
  • bod 4. - v §3 odst. 1 písm. c) se slova "České republiky" nahrazují slovem "tuzemska",
  • bod 5. - v §3 odst. 1 písm. e) se slova "území stanovené příslušným právním předpisem Evropské unie.1)" nahrazují slovy "souhrn území členských států.",
  • bod 6. - v §3 odstavec 2 - nové znění,
  • bod 7. - v §3 se odstavec 3 zrušuje; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3,
  • bod 8. - v §3 odst. 3 se slova "tohoto zákona" nahrazují slovy "daně z přidané hodnoty",
 • §4, §6c (změny),
 • vkládá se nový §6j,
 • v části první hlavě II se za nadpis dílu 2 (nad §7) vkládá označení nového oddílu 1 "Stanovení místa plnění při dodání zboží",
 • v části první hlavě II se za §8 vkládá označení nového oddílu 2 "Stanovení místa plnění při poskytnutí služby",
 • vkládá se nový§9a "Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi" včetně nadpisu,
 • §10d, §10e, §10h (změny),
 • §10i "Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani" včetně nadpisu - nové znění,
 • §10k se včetně nadpisu zrušuje,
 • v části první hlavě II se za §10i vkládá označení nového oddílu 3 "Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu",
 • v části první hlavě II se za §11 vkládá označení nového oddílu 4 "Stanovení místa plnění při dovozu zboží",
 • §42, §43, §82a, §83 (změny),
 • bod 32. - změny s účinností od 1.10.2014
  • v §88 se doplňuje odstavec 15,
 • §88 se včetně nadpisu zrušuje (!!) - s účinností od 1.1.2015,
 • v části první se za nadpis hlavy IV vkládá označení nového dílu 1 "Obecná ustanovení o správě daně",
 • §93a (změny),
 • vkládá se nový §97a "Dobrovolná registrace identifikované osoby" včetně nadpisu,
 • §104, §107a, §108 (změny),
 • v části první hlavě IV se za díl 1 vkládá nový díl 2 "Zvláštní režim jednoho správního místa" (§110a až §110ze) včetně nadpisů.

Čl. II - Přechodná ustanovení >>
Účinnost změn dnem 1.1.2015, s výjimkou čl. I bodů 1 až 8 a bodu 32, které nabývají účinnosti dnem 1.10.2014.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.