ikona Pikona R
Zrušený - 444/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
444/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 444/2011 Sb.
Částka 153
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 12. 2011
Rozeslán dne 28. 12. 2011
Platnost od 28. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 36/1967 Sb.
Zrušen předpisem 254/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Změny v ustanoveních:

 • §1, §2 (změny),
 • v §2 odst. 2 a v §12 odst. 2 se slova "státními orgány" nahrazují slovy "orgány veřejné moci",
 • §3 až §5, §7 (změny),
 • v §7 odst. 3 a v §21 odst. 3 se slova "pověřenectvu Slovenské národní rady pro spravedlnost a" zrušují,
 • §8, §9 (změny),
 • vkládá se nový §10a,
 • v §12 odst. 1 větě první a v §22 odst. 1 se slova "státním orgánem" nahrazují slovy "orgánem veřejné moci",
 • §15, §16 (změny),
 • §17 "Odměňování a náhrada nákladů" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 - nové znění,
 • §18, §19 (změny),
 • §20 "Pozastavení práva vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka" včetně nadpisu zní:
 • vkládají se nové §20a "Zánik práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost" až §20c včetně nadpisu,
 • §21 - nové znění,
 • vkládají se nové §21a a §21b,
 • §24 (změny),
 • vkládá se nový oddíl V "Správní delikty" (§25a až §25d) včetně nadpisů,
 • Dosavadní oddíl V se označuje jako oddíl VI,
 • vkládají se nové §25e a §25f,
 • §26 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o jmenování nebo o odvolání znalce (tlumočníka), která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Znalecký ústav oprávněný k výkonu znalecké činnosti podle dosavadních právních předpisů, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu znaleckých ústavů podle §21 až 21b ve znění tohoto zákona, je oprávněn vykonávat znaleckou činnost po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona upraví své vnitřní poměry tak, aby splňoval podmínky pro zápis do seznamu znaleckých ústavů podle §21 až 21b ve znění tohoto zákona.
 3. Znalecký ústav oprávněný k výkonu znalecké činnosti podle dosavadních právních předpisů doloží Ministerstvu spravedlnosti splnění podmínek pro zápis do seznamu znaleckých ústavů podle §21 až 21b ve znění tohoto zákona ve lhůtě do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Lhůta podle §4 písm. d) zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 5. Odměňování a náhrada nákladů za podání posudku (provedení tlumočnického úkonu), byl-li znalec (tlumočník) ustanoven nebo byla-li smlouva se znalcem (tlumočníkem) uzavřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou §19 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 6. Nabylo-li rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo omezení způsobilosti k právním úkonům znalce nebo tlumočníka právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nastává účinek podle §20a písm. c) zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 7. Ustanovení §20a písm. d) zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije, byl-li znalec nebo tlumočník pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce (tlumočníka) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 1.1.2012.