Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování a používání cloudových služeb EPIS® a nový EPIS®

 

1. Cloudové služby systémů EPIS® a nový EPIS®

 

a. Cloudové služby systémů EPIS® a nový EPIS® (dále jen „služby“, pokud není explicitně uvedeno) jsou poskytovány prostřednictvím webových stránek www.epis.cz a www.novyepis.cz. Přístup do systému je poskytován formou zakoupení předplatného služby, případně zdarma u volně přístupných částí systému.

b. Služby poskytované systémy EPIS® a nový EPIS® se mohou lišit jak po obsahové stránce, tak po stránce poskytovaných funkcí a cen.

c. Systémy EPIS® a nový EPIS® jsou na sobě nezávislé oddělené systémy.

d. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit, rozšířit, přesunout služby na jiná doménová jména.

V případě přesouvání služeb na jiná doménová jména bude poskytovatel informovat předplatitele s předstihem na stránkách přesouvaných služeb.

2. Poskytovatel a vlastník služeb:

 

GRAND s.r.o.

Nerudova 653/40 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 251 65 615

zapsanou v OR KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 7067 (v textu též jako „poskytovatel služeb").

3. Kontakty poskytovatele služeb:

 

Hlavní telefonní číslo: 387 312 281

E-mail služeb EPIS®: epis@epis.cz

Obecný e-mail poskytovatele služeb: grand@grand-software.cz

4. Účel tohoto dokumentu a jeho změny

 

a. Tento dokument (dále jen „Obchodní podmínky/OB") popisuje vztahy mezi poskytovatelem služby a jejími uživateli (dále jako „uživatel“), včetně platebních a obchodních podmínek.

b. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo úpravy těchto OP používání služeb tak, aby reflektovaly technické, právní a jakékoli další změny v poskytování služeb. Poskytovatel služeb nebude o změnách a aktualizacích těchto OP uživatele zvlášť informovat. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům občasně kontrolovat na našich stránkách.

5. Souhlas s podmínkami používání služeb

 

Používáním služeb EPIS® nebo nový EPIS® vyjadřujete svůj souhlas s Obchodními podmínkami jako celkem. V případě, že s těmito OP jako celkem nesouhlasíte, nepoužívejte služby systémů EPIS® a nový EPIS®.

6. Autorská práva - ochrana dat

 

a. Obsah a funkce poskytovaných služeb jsou soubornými autorskými díly, k nimž má výhradní právo poskytovatel služeb.

b. V souladu s těmito OP a platnou právní úpravou je uživatel oprávněn užívat poskytované služby pouze v rozsahu, který umožňují systémy EPIS® a nový EPIS® pro konkrétního uživatele a v souladu s případně zakoupeným předplatným služeb.

7. Předplatné poskytovaných služeb EPIS® a nový EPIS®

 

a. Objednání předplatného poskytovaných služeb je možné následujícími způsoby:

 

 • Přímou komunikací s poskytovatelem služeb (obchodní zástupci, e-mailem, telefonicky, písemně atp.)
 • Elektronickou objednávkou na stránkách příslušné služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo tuto možnost upravit, změnit, zrušit.

 

b. Začátek předplatného služeb

 

 • Předplatné začíná běžet po úspěšném potvrzení platby technickým poskytovatelem platby (např. banka, platební brána).
 • Uživatel má možnost při objednávání předplatného služeb nastavit nebo požádat o posun začátku předplatného služeb, od kterého bude předplatné služeb aktivováno.

 

c. Doba trvání předplatného služeb

 

 • Předplatné trvá po dobu, na kterou bylo zakoupeno prostřednictvím osobní nebo elektronické objednávky.
 • V případě uzavření písemné smlouvy na poskytované služby je doba trvání upravena touto smlouvou.

 

d. Zkušební přístup

 

 • Poskytovatel služeb může novému uživateli přidělit bezplatný zkušební přístup ke službám.
 • Dobu platnosti i rozsah služeb u bezplatného zkušebního přístupu určuje poskytovatel služeb.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo neposkytnout zkušební přístup bez udání důvodu a případně jej kdykoli zrušit.

 

e. Ceny předplatného služeb EPIS® a nový EPIS®

 

 • Jsou vypočítány na základě volby uživatele - vybrané moduly, balíčky, texty, doba trvání předplatného.
 • Ceny předplatného služeb EPIS® a nový EPIS® se mohou lišit.
 • Cenu předplatného služeb EPIS® a nový EPIS® je možné zjistit v objednávacím formuláři služby nový EPIS® zvolením požadované konfigurace, případě bude sdělena na základě telefonické, emailové, písemné, ústní poptávky poskytovatelem služeb, ať již přímo, nebo prostřednictvím obchodních zástupců.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo tyto ceny kdykoli upravit:
 1. Při rozšíření systému o nové služby a funkce.
 2. Poskytnutím slev pro individuální konkrétní uživatele.
 3. Vyhlášením slev po časově omezené období nebo při příležitosti vyhlášení různých obchodních aktivit. Poskytování těchto slev se řídí podmínkami konkrétní obchodní aktivity. Poskytovatel může vyhlášené slevy kdykoli ukončit bez udání důvodu.
 • Cenu aktivního předplatného služeb EPIS® a nový EPIS® je možné oproti platné smlouvě jednostranně zvýšit jen o míru roční inflace závazně vyhlášenou ČSÚ, a to k datu fakturace.

 

f. Platby za předplatné služeb

 

 • Služby je možné uhradit platební kartou, nebo bankovním převodem.
 • Za správnost poskytnutých údajů zodpovídá uživatel.

 

g. Zrušení předplatného služeb EPIS® a nový EPIS®

 

 • V případě zakoupení předplatného služeb nový EPIS® prostřednictvím elektronického formuláře končí předplatné uplynutím předplaceného období, pokud není obnoveno ze strany uživatele zakoupením dalšího období, nebo jiné varianty služeb.
 • V případě zakoupení předplatného služeb EPIS® a nový EPIS® prostřednictvím poskytovatele služeb a jeho obchodních zástupců se možnost zrušit předplatné řídí smlouvou uzavřenou při prodeji.
 • V ostatních případech je možné zrušit předplatné písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, nejpozději v termínu dvou kalendářních měsíců před vypršením předplaceného období.

 

h. Vrácení peněz

 

 • Uživatel, který zakoupil předplatné služby nový EPIS® prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách služby, má právo požádat o vrácení finančních prostředků emailem v případě, že jsou splněny následující podmínky:
 1. zakoupil toto předplatné poprvé a nikdy v minulosti nebyl uživatelem žádné ze služeb systémů EPIS® (EPIS® aplikace pro PC, EPIS® a nový EPIS®)
 2. nevyužil zkušební přístup do jakéhokoli systému EPIS® poskytnutý poskytovatelem služeb
 3. jde o první platbu za předplatné služeb EPIS®
 4. nejde o opakovanou platbu za předplatné služeb EPIS®
 5. nejde o rozšíření již existujícího předplatného služeb
 6. neuplynulo 14 dnů od doby zakoupení služby do doručení žádosti o vrácení finančních prostředků do schránky elektronické pošty poskytovatele služeb
 • Při oprávněném nároku na vrácení peněz dojde k jejich vrácení stejným způsobem jako provedená platba, a to do 30 dnů od uznání nároku.

8. Služby poskytované bezplatně

 

a. Služby EPIS® a nový EPIS® poskytují bezplatně bez nutnosti přihlášení vybrané části obsahu a jejich přehled je možné získat na příslušných stránkách obou systémů.

b. Služby EPIS® a nový EPIS® poskytují bezplatně vybrané části obsahu pro registrované uživatele s předplatným služeb i bez předplatného a jejich přehled je možné získat na příslušných stránkách obou systémů.

c. Služby poskytované bezplatně bez nutnosti přihlášení a služby poskytované bezplatně pro registrované uživatele s předplatným služeb i bez předplatného se mohou lišit.

d. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo tyto služby kdykoli změnit, zrušit nebo omezit.

9. Služby poskytované pro držitele karet ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC (dále jen jako „ISIC“)

 

a. Držitel platné karty ISIC má možnost získat bezplatně předplatné služby nový EPIS® v rozsahu, který je uveden na stránce https://student.epis.cz, a to na dobu, po kterou je platná jeho ISIC karta.

b. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo neposkytnout službu konkrétnímu uživateli bez udání důvodu.

c. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo služby poskytované pro ISIC kdykoli změnit, zrušit nebo omezit.

10. Podmínky používání služeb EPIS® a nový EPIS®

 

a. Uživatel služeb smí:

 

 • využívat všechny služby, které jsou poskytované prostřednictvím prohlížeče
 • citovat a odkazovat se na služby
 • zveřejněné texty nebo jejich části využít ve svých dokumentech
 • části textů publikovat na www stránkách s povinností uvedení zdroje a odkazu na www stránku příslušné služby, ze které je část textu čerpána

 

b. Uživatel služeb nesmí:

 

 • poskytovat nepravdivé údaje o své totožnosti a vztahu s jinou osobou nebo subjektem
 • publikovat na stránkách služeb data porušující dobré mravy a příslušnou právní úpravu
 • stahovat data nebo jejich části za účelem jejich použití v systémech a službách přímo nebo nepřímo konkurující službám EPIS® a nový EPIS®
 • podnikat kroky úmyslně narušující funkčnost a bezpečnost služeb
 • podnikat kroky k získání zdrojových dat, zdrojových kódů
 • jakkoli dekompilovat data, která nejsou určena pro zobrazení uživateli v prohlížeči

 

c. Vykonáváním aktivit uvedených v bodu b. se může uživatel vystavit právnímu postihu, případně zabránění/omezení přístupu ke službám ze strany poskytovatele služeb bez nutnosti udání důvodu.

11. Ochrana osobních údajů

 

a. Informace o uživatelích uchováváme a zabezpečujeme v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie.

 

b. údaje poskytované uživatelem:

 

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • údaje potřebné v souladu s daňovými a účetními předpisy
 • telefonní číslo
 • další údaje, které uživatel dobrovolně poskytne

 

c. poskytnuté informace využíváme k:

 

 • zasílání informací souvisejících s dodávkou služeb
 • zasílání informací, které jsou součástí poskytované služby a uživatel si je vybral jako součást služby 
 • zasílání informací o novinkách a změnách ve službách

 

d. shromažďované informace:

 

 • datum a čas požadavku
 • informace poskytované prohlížečem
 • obsah požadavku
 • pro statistické účely využíváme službu Google Analytics

 

 

e. uživatel má právo požádat na základě příslušné legislativy:

 • o sdělení osobních údajů, které poskytovatel služeb spravuje
 • o odstranění osobních údajů ze systému poskytovatele služeb

 

f. soubory cookie a shromažďované informace používáme pro:

 

 • zjišťování a řešení případných problémů
 • usnadnění přihlašování uživatele do systému
 • předvyplňování údajů při následných návštěvách
 • statistické údaje
 • přizpůsobování obsahu potřebám uživatele
 • optimalizaci poskytovaných služeb

 

g. využití obsahu poskytnutého uživatelem

 

 • sdílená data, která uživatel svobodně označí jako zveřejnitelná v systému, budou zařazena jako součást systému. V případě potřeby odstranění těchto dat musí uživatel kontaktovat poskytovatele služeb.
 • komentáře, které uživatel poskytne službě, zůstávají plně v režii uživatele a sám rozhoduje o jejich obsahu, zveřejnění, případně odstranění.

Platné od 1.12.2018.

GRAND s.r.o. 
České Budějovice.