315/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/63 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 315/2004 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 4. 2004
Rozeslán dne 27. 5. 2004
Platnost od 27. 5. 2004
Účinnost od 27. 5. 2004
Novelizuje předpis 94/1963 Sb., 117/1995 Sb., 359/1999 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
  2. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a
  3. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna v §43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kde se na konci odstavce 3 doplňuje věta:
    "Dávky uvedené v §37 až 42 náleží rovněž osobě, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte; jde-li o totéž dítě, náleží dávka pouze jednou.".
  • Změna v §45b odst. 2 a §69 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §10, §19 a §42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který má ke dni účinnosti tohoto zákona v zařízení umístěno dítě, je povinen bez zbytečného odkladu splnit oznamovací povinnost podle čl. III bodu 1 a do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti tento zákon, zavést evidenci dětí podle čl. III bodu 4.
Účinnost změn 27.5.2004.