330/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 330/2011 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 10. 2011
Rozeslán dne 14. 11. 2011
Platnost od 14. 11. 2011
Účinnost od 1. 12. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 43 nabývá účinnosti dne 14.11.2011.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §55, §60 (změny),
  • §61 "Přeměna trestu domácího vězení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §65, §89, §99, §100, §145, §146a, §192, §205, §226, §241, §256, §257, §288 (změny),
  • §293 "Poškození a ohrožení životního prostředí" a §294 "Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §294a "Poškození vodního zdroje" včetně nadpisu,
  • §296, §297 (změny),
  • vkládá se nový §298a "Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu" včetně nadpisu,
  • §299 "Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami" až §301 "Poškození chráněných částí přírody" včetně nadpisů - nové znění,
  • §304, §311, §329, §331, §337, §342 (změny),
  • bod 43. - změny s účinností od 14.11.2011
   • v § 351 se za slova "v referendu nutí," vkládá nová alinea, která zní:
    "kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle,".
  • §352, §363, §368 (změny).
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §152, §155, §156, §306a, §334a, §334f (změny),
  • §334g "Přeměna trestu domácího vězení v trest odnětí svobody" včetně nadpisu - nové znění,
  • §340b "Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest domácího vězení nebo odnětí svobody" včetně nadpisu - nové znění,
  • §351a (změny).

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.12.2011), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 43, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení (14.11.2011).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.