446/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 446/2013 Sb.
Částka 175
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2013
Rozeslán dne 31. 12. 2013
Platnost od 31. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou

  1. přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných a podmáčených smrčin a blatkových borů,
  2. přirozená bezlesí tvořená především společenstvy otevřených vrchovišť a přechodových rašelinišť a
  3. populace vzácných a ohrožených druhů rostlin, borovice blatky (Pinus rotundata), borovice rašelinné (Pinus subpumilio) a šichy černé (Empetrum nigrum), včetně jejich biotopů.

Účinnost 1.1.2014.