286/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/92 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/93 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 286/2009 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 11. 2009
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 265/1992 Sb., 283/1993 Sb., 119/2001 Sb., 120/2001 Sb., 7/2002 Sb., 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 256/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí,
 3. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 4. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 5. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů,
 6. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a
 7. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §7, §8, §9, §15, §16, §18, §21 (změny),
  • §25 - nové znění,
  • §27 až §29, §33, §34 až §36 (změny),
  • §38 - nové znění,
  • §39 (změny),
  • §44 "Nařízení exekuce a pověření exekutora k provedení exekuce" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 - nové znění,
  • vkládají se nové §44a a §44b "Změna exekutora" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16a,
  • §45 (změny),
  • §46 včetně poznámek pod čarou č. 16b až 16d - nové znění,
  • §47, §48, §50, §51 (změny),
  • §53 se zrušuje,
  • §54 "Odklad exekuce" včetně nadpisu - nové znění,
  • §55 "Zastavení exekuce" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §55b "Rozhodování exekutora" a §55c "Odvolání proti rozhodnutí exekutora" včetně nadpisů,
  • §56, §58, §59 (změny),
  • §61 a §62 se zrušují,
  • §64 (změny),
  • §66 včetně poznámky pod čarou č. 18 - nové znění,
  • §68 "Vyškrtnutí věci ze soupisu" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §69a "Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech" včetně nadpisu,
  • §70, §72, §87 až §90, §95 (změny),
  • §96 "Půjčování spisů" - nové znění,
  • §103, §109 až §113 (změny),
  • vkládá se nový §113a "Kontrolní komise" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §114 "Kárná komise" včetně nadpisu,
  • v části první nadpis hlavy X (nad §116) zní:
   "HLAVA X
   KÁRNÁ ODPOVĚDNOST EXEKUTORA, KANDIDÁTA A KONCIPIENTA",
  • nad §116 se vkládá nadpis, který zní:
   "Obecná ustanovení",
  • §116 (další změny),
  • vkládají se nové §117a "Kárné řízení proti kandidátovi a koncipientovi" až §120a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20b a 21,
  • do §121 se vkládá nadpis, který zní:
   "Kárné řízení proti exekutorovi",
  • §121 (další změny),
  • §124a, §125, §130 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 6. novely.
Čl. III - Zmocnění k vydání úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §14, §16 (změny),
  • vkládá se nový §16a.
 • Změna v §5 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §270 (změny),
  • §336o - nové znění.

Čl. VII - Přechodná ustanovení

 1. Není-li dále stanoveno jinak, použije se občanský soudní řád, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
 2. Na řízení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti, v nichž byla dražební vyhláška vydána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se §336o občanského soudního řádu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.
 • Změna v §9 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Čl. IX - Přechodné ustanovení
Není-li v katastru nemovitostí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zapsáno vlastnické právo povinného, katastrální úřad vymaže všechny poznámky, které byly zapsány do katastru nemovitostí na základě usnesení o nařízení exekuce vydaného podle zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Název zákona zní: "Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů",
  • v nadpisu části první se slova "A STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ" nahrazují slovy ", STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A SOUDNÍCH EXEKUTORŮ",
  • §1, §2 (změny),
  • vkládá se nový §4b,
  • §5 (změny),
  • v nadpise hlavy III (nad §8) se slova "A STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ" nahrazují slovy ", STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A SOUDNÍCH EXEKUTORŮ",
  • §9, §12 až §17, §19, §20, §22, §23 (změny).

Čl. XI - Přechodná ustanovení

 1. Kárná řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Předseda České advokátní komory a děkani právnických fakult veřejných vysokých škol v České republice navrhnou přísedící podle §4b odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Prezident Exekutorské komory České republiky navrhne přísedící z řad soudních exekutorů podle §4b odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Předseda Nejvyššího soudu navrhne soudce podle §4b odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Senát kárného soudu podle tohoto zákona se ustaví nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, kde se §12f zrušuje.

Účinnost změn 1.11.2009.