161/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 161/2013 Sb.
Částka 70
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 5. 2013
Rozeslán dne 21. 6. 2013
Platnost od 21. 6. 2013
Účinnost od 1. 7. 2013
Novelizuje předpis 189/1999 Sb.
Ruší předpis 29/1959 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).
Změny v ustanoveních:

 • §1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a č. 5 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
 • vkládá se nový §1a "Vymezení pojmů" včetně nadpisu,
 • §2 "Vytváření a udržování nouzových zásob" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a - nové znění,
 • vkládá se nový §2a "Vytváření a udržování specifických zásob" včetně nadpisu,
 • §3 (rozsáhlé změny),
 • vkládá se nový §3a "Ochraňovatelé" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až č. 8,
 • §4 až §6 (změny),
 • §8 "Kontrola" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 - nové znění,
 • §9 "Působnost Správy v oblasti nouzových zásob a hospodaření s nimi" a §10 "Přestupky" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 3 a č. 10 - nové znění,
 • Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje,
 • vkládají se nové §10a "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" až §10d "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11.
Čl. II - Přechodné ustanovení
Ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu, zůstávají nedotčena a trvají i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně oprávnění, která se k nim váží. Na provádění činnosti v těchto ochranných pásmech se použije zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Vládní nařízení č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu, se zrušuje.

Účinnost změn 1.7.2013.