80/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 80/2004 Sb.
Částka 25
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 1. 2004
Rozeslán dne 25. 2. 2004
Platnost od 25. 2. 2004
Účinnost od 25. 2. 2004
Novelizuje předpis 71/1994 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
Změny v ustanoveních:

  • §1 až §7 (změny),
  • vkládají se nové §7a a §7b, včetně poznámky pod čarou č. 6a),
  • §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a,
  • §9 (změny),
  • Příloha č. 1 a č. 2 (změny),
  • doplňuje se příloha č. 3, a č. 4.

Čl. II Přechodná ustanovení

  1. Osvědčení vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platí po dobu 3 let ode dne jejich vydání, nejdéle však do 31. prosince 2004.
  2. Byla-li žádost o vydání osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty předložena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahují se na vydání osvědčení a na propuštění takového předmětu kulturní hodnoty do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku dosavadní právní předpisy. Takto vydaná osvědčení platí po dobu 1 roku ode dne jejich vydání.
  3. Řízení o uložení pokuty zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 25.2.2004.