197/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 197/2010 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 5. 2010
Rozeslán dne 16. 6. 2010
Platnost od 16. 6. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 1, 3 až 7, 16, 21 a 26 nabývají účinnosti dne 1.7.2011 a ustanovení čl. I bodů 17 a 22 nabývají účinnosti dne 26.6.2012.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 329/1999 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Změny:

 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.7.2011
   • v §3 odst. 1 se věta třetí zrušuje,
  • §5 (změny),
  • body 3. až 7. - změny s účinností od 1.7.2011
   • bod 3. - v §5 odst. 5 písm. a) - změny,
   • bod 4. - §7 odstavec 1 - nové znění,
   • bod 5. - v §9 odst. 1 (změny),
   • bod 6. - v §10 odstavce 1 a 2 - nové znění,
   • bod 7. - v §10 odst. 4 (změny),
  • §12, §19, §20 (změny),
  • 23 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 13b se zrušuje.
  • §24 a §25 se zrušují,
  • §26 (změny),
  • bod 16. - změny s účinností od 1.7.2011
   • v §29 odst. 2 písm. b) bodě 10 (změny),
  • bod 17. - změny s účinností od 26.6.2012
   • v §29 odst. 2 písm. b) se bod 11 zrušuje,
  • §29 (další změny),
  • bod 21. - změny s účinností od 1.7.2011
   • v §29a odst. 2 písm. b) bodě 10 (změny),
  • bod 22. - změny s účinností od 26.6.2012
   • v §29a odst. 2 písm. b) se bod 11 zrušuje,
  • §29a (další změny),
  • bod 26. - změny s účinností od 1.7.2011
   • v §30 odst. 4 (změny),
  • §31, §33, §34 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. července 2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012. Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden přede dnem 1. července 2011, pozbývá platnosti dnem 26. června 2012.
 2. Řízení o odnětí vydaného cestovního dokladu, zahájené podle §23 písm. a) nebo b) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný správní orgán zastaví a zadržený cestovní doklad občanovi vrátí.
 3. Byla-li podána žádost o odepření vydání cestovního dokladu podle §23 písm. a) nebo b) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný správní orgán k tomuto požadavku nepřihlíží. Bylo-li pravomocně rozhodnuto o odepření vydání cestovního dokladu na základě žádosti podle §23 písm. a) nebo b) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, k tomuto rozhodnutí se po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřihlíží.
 4. Řízení o odnětí vydaného cestovního dokladu zahájené podle §23 písm. c) nebo d) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný správní orgán přeruší na dobu do dne 1. března 2011. Obdrží-li příslušný správní orgán ve lhůtě podle věty první opis usnesení, kterým bylo rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, zadržený cestovní doklad bezodkladně zašle orgánu činnému v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí a řízení zastaví; v opačném případě řízení zastaví a zadržený cestovní doklad občanovi vrátí.
 5. Byla-li podle §23 písm. c) nebo d) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podána žádost o odepření vydání cestovního dokladu a do 1. března 2011 byla podána žádost o vydání cestovního dokladu, příslušný správní orgán řízení přeruší na dobu do 1. března 2011. Obdrží-li příslušný správní orgán ve lhůtě podle věty první opis usnesení, kterým bylo rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, bezodkladně rozhodne o odepření vydání cestovního dokladu; v opačném případě cestovní doklad občanovi vydá. Po 1. březnu 2011 příslušný správní orgán k žádosti o odepření vydání cestovního dokladu podle věty první nepřihlíží.
 6. Rozhodnutí o odnětí cestovního dokladu, které nabylo právní moci do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a které bylo vydáno na základě žádosti podle §23 písm. a) nebo b) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá právních účinků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Příslušný správní orgán odňatý cestovní doklad občanovi vrátí.
 7. Rozhodnutí o odnětí cestovního dokladu, které nabylo právní moci do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a které bylo vydáno na základě žádosti podle §23 písm. c) nebo d) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá dnem 1. března 2011 právních účinků. Obdrží-li příslušný správní orgán do dne 1. března 2011 opis usnesení, kterým bylo rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, odňatý cestovní doklad bezodkladně zašle orgánu činnému v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí; v opačném případě odňatý cestovní doklad občanovi vrátí.
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §73, §73a, §73b (změny),
  • v části první hlavě čtvrté se vkládá nový oddíl třetí "Zákaz vycestování do zahraničí" (§77a) včetně nadpisu,
  • Dosavadní oddíly třetí až šestý se označují jako oddíly čtvrtý až sedmý,
  • §146a (změny),
  • vkládá se nový §333a,
  • §429a (změny),
  • v §441 odst. 2 větě první, §460a odst. 3, §460f odst. 1 větě první a v §460i odst. 1 větě druhé se slovo "třetího" nahrazuje slovem "čtvrtého".
  • §443 (změny).

Účinnost změn 1.1.2011, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 3 až 7, 16, 21 a 26, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2011, a ustanovení čl. I bodů 17 a 22, která nabývají účinnosti dnem 26.6.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.