680/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko
ikona P
Číslo předpisu 680/2004 Sb.
Částka 232
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 12. 2004
Rozeslán dne 31. 12. 2004
Platnost od 31. 12. 2004
Účinnost od 31. 12. 2004
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko.
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace volavky bílé (Egretta alba), kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), čápa černého (Ciconia nigra), orla mořského (Halieetus albicilla), včelojeda lesního (Pernis apivorus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), rybáka obecného (Sterna hirundo), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), skřivana lesního (Lullula arborea), slavíka modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser), kopřivky obecné (Anas strepera), lžičáka pestrého (Anas clypeata) a jejich biotopy.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Účinnost 31.12.2004.