410/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 410/2010 Sb.
Částka 145
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2010
Rozeslán dne 29. 12. 2010
Platnost od 29. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Novelizuje předpis 563/1991 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • §1 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
 • v §6 odst. 4 a v §23b odst. 1 se za číslo "22" vkládají slova "až 22b",
 • §9, §13, §18, §19 (změny),
 • vkládá se nový §19a "Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35,
 • §21 (změny),
 • §22 včetně poznámky pod čarou č. 20 - nové znění,
 • vkládají se nové §22a a §22b,
 • §23, §23a, §24, §27, §30, §33, §33a (změny),
 • §37 "Správní delikty" a §37a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34 - nové znění,
 • Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje,
 • vkládají se nové §37aa a §37ab "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisu.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2011 nebo později, pokud není v bodech 2 nebo 3 stanoveno jinak.
 2. Ustanovení §18 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny pro sestavení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu poprvé za účetní období, které započalo v roce 2010 nebo později.
 3. Ustanovení §22 až 23 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použijí při sestavení konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy za účetní období, které započalo v roce 2010 nebo později.
 4. Řízení o uložení pokuty podle zákona o účetnictví, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li právní úprava uvedená v zákoně č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro účetní jednotku výhodnější.

Účinnost změn 1.1.2011.