168/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 168/2009 Sb.
Částka 51
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 6. 2009
Rozeslán dne 18. 6. 2009
Platnost od 18. 6. 2009
Účinnost od 1. 7. 2009
Novelizuje předpis 37/1992 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Změny v ustanoveních:

 • §2, §4, §6, §8, §16 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
 • vkládají se nové §21a "Pořizování záznamu a jeho přepisu v řízení před soudem v civilním řízení" a §21b "Rozhodnutí a další písemnosti soudu" včetně nadpisů,
 • §22 "Použití úředního razítka" včetně nadpisu - nové znění,
 • §23 (změny),
 • §24 "Doložka o právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a - nové znění,
 • §25 (změny),
 • vkládá se nový §26a "Elektronický spis" včetně nadpisu,
 • vkládá se nový §28b "Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě" včetně nadpisu,
 • §44 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 6a - nové znění,
 • §72 (změny),
 • §74 "Pověření a činnost notáře" až §95 "Předání spisu soudu" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13 - nové znění,
 • Název části jedenácté (od §99) zní: "Rozvrh pověřování notářů a pověřování pracovníků notáře v řízení o dědictví",
 • §99 "Rozvrh pověřování notářů" až §103 "Pověřování pracovníků notáře" včetně nadpisů - nové znění,
 • §104 se zrušuje,
 • Název části dvanácté (od §105) zní: "Úschovy u soudu a u soudního komisaře",
 • §105 "Oddíl první - Úschovy u soudu" až §108 včetně nadpisu - nové znění,
 • §109 se zrušuje,
 • §110 "Oddíl druhý - Úschovy u soudního komisaře" až §112 včetně nadpisu - nové znění,
 • §113, §116a, §116b (změny).

Účinnost změn 1.7.2009.