688/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory
ikona P
Číslo předpisu 688/2004 Sb.
Částka 232
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 12. 2004
Rozeslán dne 31. 12. 2004
Platnost od 31. 12. 2004
Účinnost od 31. 12. 2004
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory.
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pernis apivorus), výra velkého (Bubo bubo), motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala polního (Crex crex), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Účinnost 31.12.2004.