153/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 153/2014 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 7. 2014
Rozeslán dne 29. 7. 2014
Platnost od 29. 7. 2014
Účinnost od 1. 8. 2014
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou

  1. přirozené lesní porosty tvořené především teplomilnými doubravami a suťovými lesy,
  2. přirozená společenstva bazifilní vegetace efemér a sukulentů, skalní vegetace s kostřavou sivou, pěchavové trávníky, úzkolisté suché trávníky, pohyblivé sutě karbonátových hornin a štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin,
  3. soubor podzemních a povrchových krasových jevů tvořený zejména menšími jeskyněmi, závrty, skalními útvary a škrapy,
  4. populace vzácných a ohrožených druhů rostlin, zejména hvozdíku Lumnitzerova (Dianthus lumnitzeri), koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), kosatce skalního písečného (Iris humilis subsp. arenaria) a šalvěje etiopské (Salvia aethiopis), včetně jejich biotopů, a
  5. populace vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména kobylky ságy (Saga pedo), přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), roháče obecného (Lucanus cervus) a střevlíka uherského (Carabus hungaricus), včetně jejich biotopů.