72/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 72/2012 Sb.
Částka 28
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 2. 2012
Rozeslán dne 12. 3. 2012
Platnost od 12. 3. 2012
Účinnost od 12. 3. 2012
Novelizuje předpis 128/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Změny v ustanoveních:

  • v §4 odst. 1 se za slovo "Liberec" vkládají slova ", Jablonec nad Nisou",
  • v §4 odst. 1 se spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova "a Prostějov",
  • v §83 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Účinnost změn 12.3.2012.